68650. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényi rostok feltárására

MTeerjelent 1916. évi február hé 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68650. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY. Eljárás növényi rostok föltárására. DR SCHWALBE CARL G. TANÁR EBERSWALDEBAN. A bejelentés napja 1914 julius hó 29-ike. Növényi rostoknak savanyú szulfitoldatok­kal való föltárásánál eddigelé majdnem ki­vétel nélkül a nyersrostoknak magukban a szulíitoldatokban való főzését alkalmazták. Azok a kísérletek, hogy a nyersrostokat a szulfitoldattal itatott rostmassza gőzölése útján tárják föl, eddigelé nem jártak ered­ménnyel. Fának szulfitoldatokkal való itatása és gőzölése ismeretes, a gőzölés azonban nem szolgál a fa föltárására, azaz sejtanyag elő­állítására. Ezzel az eljárással csak a fa szer­kezetének lazítását, a fa hajlíthatóságát cé­lozzák és ezen eljárás föltalálójának elke­rülte a figyelmét, hogy a kísérlet alkalmas elrendezésével a fa sejtanyaggá föltárható és nemcsak időlegesen puhítható, mire az szárítás után megközelítőleg eredeti alkatát veszi föl. A Schmidt-féle gőzölési eljárásnál a vég­cél a fasejtanyag előállítása. Ez a cél azon­ban csak egy nagyon körülményes és költ­séges eljárás útján volt elérhető. Az eljá­rásnál szükséges a fának folyadékokkal való szokásos átitatását hidraulikus átitatással helyettesíteni. A fának vízgőzzel való gőzö­lését a főzőkészülék evakuálása követi, mire az itatólúgot, az akkor használatos szulfit­lúgok valamelyikét, a vákuumba beszívatták és a teljes, légmentes átitatás céljából a főzőkészüléket magas hidraulikus nyomás­nak vetették alá. Kb. 20—40-szer alkal­maztak mintegy 20 atm. magas hidraulikus nyomást, amelyet ugyanannyiszor kb. 8 atmoszférára csökkentettek, mindezt oly cél­ból, hogy a fának rostnyalábjai a legben­sőbb, légmentes érintkezésbe jussanak az impregnáló folyadékkal. Ebben látják ezen eljárásnak jellemzőjét. Valószínűbb azonban, hogy a váltakozó hidraulikus nyomás a rost­nyalábok összeköttetését lazítja. Ez a mun­kamenet azonban igen költséges berende­zést, vákuumszivattyút és egy főzőkészüléket igényel, amely a 20 légöri magas hidraulikus nyomásnak ellentállni képes. Nyilván erre az ismert eljárásra támasz­kodik az u. n. félcellulóza-eljárás Schulte szerint. Ennél is körülményes hidraulikus itatás van alkalmazva. A rákövetkező gőzö­léssel együtt nem kevesebb mint 35 óra szükséges, hogy foszlatott fát és nem talán sejtanyagot, állítsunk elő. Ezen, kb. 20 év előtt gyakorolt eljárásnál neutrális nátrium­szulfit oldata szolgált itató folyadék gyanánt, amelyhez legföljebb az összes mennyiség 5%-át tevő kénessavat volt szabad hozzá­adni szabad kénessav alakjában. Általában a gőzölési eljárásnál súlyt he-

Next

/
Thumbnails
Contents