68631. lajstromszámú szabadalom • Sülyeszthető varrógép

Megjelent 1916. évi február hó 24-én. MAGY. jjtej. KIR. SZABADALMI ffjfjf f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68681. szám. I/g. OSZTÁLY. Sülyeszthető varrógép. ELSÓ MAGYAR VARRÓGÉP- ÉS KERÉKPÁRGYÁR RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 julius hó 29-ike. A találmány tárgya sülyeszthető varrógép, i mely zárt helyzetben teljesen sima asztalt I képez és az asztalt lezáró födőlapot nem kell eltávolítani, hanem rugalmasan elmoz­dítható csuklóban van ágyazva, melyek a födőlapnak az asztalon való átfektetését teszik lehetővé. A gép fölső része az asztallapon van el­rendezve és vízszintes tengely körül elfor­gatható és a keret alatt lévő dobba vagy üreges térbe sülyeszthető. A gép csappa­nóval, rugalmas retesszel vagy hasonlóval van ellátva, mely a gépfölsőrésznek sűlyesz­tett helyzetéből fölfelé való forgatásakor asztallapon elrendezett rugalmas orrokba becsappan és a gépfölsőrészt rögzíti. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező sülyeszthető varrógép példaképen vett kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a gép elölnézete nyitott asztal­lappal és fölemelt, rögzített gépfölsőrész­szel, a ' 2. ábra a gép hasonló nézetét, illetve metszetét mutatja, mimellett a gépfölsőrész sűlyesztett helyzetben van föltüntetve, a 3. ábra az 1. ábra fölülnézete, míg a 4. ábra a gép oldalnézetét, illetve a 2. ábra szerint vett keresztmetszetét tünteti föl, az 5—8. ábrákon a födéllapágyazásnak, il­letve az elreteszelésnek egyes részletei lát­hatók, míg a 9. és 10. ábrákon a tulajdonképeni önmű­ködő rögzítőberendezés van föltüntetve. Az (1) asztallapban a négyszögletes (2) nyílás van kiképezve, mely a (7) gépfölső­rész sűlyesztett helyzetében a (4) csapok körül elforgathatóan ágyazott (3) lappal le­födhető, mimellett ez a lap olymódon van kiképezve, hogy zárt helyzetében teljesen az asztallap síkjába kerül és tökéletesen sima asztalt képez. A (7) gépfölsőrész a (6) csuklók útján az (1) asztallappal összekötött (8) lapon van elrendezve, mely olymódon forgatható e!, hogy a (7) gépfölsőrész teljesen az asztal­lap alatt elrendezett (5) védődobba kerül (4. ábra). A (8) lap a (81 ) léccel csuklósan össze van kötve, mely a (7) gépfölsőrész sűlyesztett helyzetében az (5) dob görbe­vezetékében vissza van hajlítva. A (8) lap alsó oldalán rúgóhatással szem­ben tengelyirányban eltolható (9) rúd (10) ábra van ágyazva, melynek végei a (8) lap fölemelt helyzetében a rugalmasan elren­dezett, a 9. ábrán keresztmetszetben, illetve oldalnézetben föltüntett (11) orrok (10) be­vágásaiba csappannak és abban addig rög-

Next

/
Thumbnails
Contents