68626. lajstromszámú szabadalom • Kemence és eljárás érc- cement és más effélék égetésére, pörkölésére, redukálására és zsugorítására

Megjelent 1916. évi február hó 34-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI bSH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68626. szám. xn/d. OSZTÁLY. Kemence és eljárás érc, cement és máseffélék égetésére, pörkölésére, redukálására és zsugorítására. METALLBANK UND METALLURGISCHE GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1915 április hó 13-ika. Elsőbbsége 1914 április hó 17-ike. A találmány tárgya kemence és eljárás érceknek, cementnek és más efféle anya­goknak égetésére, pörkölésére, redukálására és zsugorítására. A találmány szerinti ke­mence nagyobb számú vastartályból van összeállítva, amelyekben az anyagot akként helyezzük el, hogy a gázok számára átbo­csátó csatornák maradnak szabadon. Két­két ily anyagtartály (vagy azok két-két csoportja) közé szabad vagy üres teret ik­tatunk be, amelybe az anyag kezelésére szolgáló gázokat bevezetjük és amelyből az égéstermékeket elvezetjük. A két-két ilyen szabad tér között levő anyagtartályok (vagy tartálycsoportok) akként vannak el­rendezve, hogy azok a többi anyagtartálytól (vagy tartálycsoporttól) függetlenül távolít­hatók el a kemencesorból, mihelyt az anyag kezelése be van fejezve és hogy új anyag­tartály (vagy tartálycsoport) iktatható be a kemencesorba két-két szabad tér között és pedig anélkül, hogy a többi anyagtartályt (vagy tartálycsoportot) helyükből ki kellene mozdítanunk. Mindegyik közbeiktatott sza­bad térhez egy-egy a különböző gázokat hozzávezető vezeték és egy az égéstermé­keket elvezető vezeték csatlakozik, amelyek megfelelő fővezetékekbe torkolnak úgy, hogy mindegyik szabad tér ezen fővezetékek mindegyikével közlekedésbe hozható vagy attól elzárható. Az ekként összeépített ke­mence üzemét akként foganatosítjuk, hogy a különböző egymásután kapcsolt anyagtar­tályok (vagy tartálycsoportok) a kezelés különböző stádiumában vannak és pedig úgy, hogy a legutóbb hozzákapcsolt anyagtartály (vagy tartálycsoport) a kezelés kezdeti stá­diumának van alávetve, míg a kemencesor­ban leghosszabb idő óta lévő anyagtartály (vagy tartálycsoport) a legerélyesebb keze­lés alatt áll, vagy az utókezelési stádium­nak van alávetve. Ha pl. érc, cement vagy másefféle _ zsugorításáról van szó, akkor a kemencesorban leghosszabb idő óta lévő anyagtartály (vagy tartálycsoport) a tüzelő lánghoz legközelebb fekszik, vagy pedig azt azon tér előtt, amelyben a tüzelő láng ke-I letkezik, levegő vagy más gázok hatása ! alatti utókezelésnek vetjük alá lehűtés vagy más vegyi reakciók előidézése céljából. A kemencesort legcélszerűbben önmagába visszatérő vonalban rendezzük el úgy, hogy az üzem megszakítás nélkül körfolyamban haladhat előre. Emellett célszerű a kemece-

Next

/
Thumbnails
Contents