68615. lajstromszámú szabadalom • Berendezés változó szövegrészekkel bíró igazolványoknak közvetlenűl kiadásuk előtt történő nyomtatására

Megjelent 1916. évi február hó 9-én. MAGY. jgW KIR. SZABADALMI jBs HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68615. szám. IX/©. OSZTÁLY. Berendezés változó szövegrészekkel biró igazolványoknak közvetlenül kiadásuk előtt történő nyomtatására. IFJ. ZÖLLIN ADOLF KERESKEDŐ BADENWEILERBEN. A bejelentés napja 1914 december hó 22-ike. Elsőbbsége 1913 december hó 31-ike. A jelen találmány oly berendezésre vonatkozik, melynek segélyével változó szövegrészekkel biró igazolványokat pl. menet- és belépti-jegyeket, nyugtákat stb. közvetlenül azoknak kiadása előtt lehet nyomtatni. Ismeretes, hogy mindazon esetekben, amelyekben különböző, a kiállítás idejére és helyére, a rendeltetési helyre vonat­kozó, az ellenőrzésre szolgáló és más egyéb, változó adatokat is tartalmazó menetjegyek kerülnek kiadásra, a kiadható kész menet­jegyeknek minden fajából nagyobb mennyi­séget kell készletben tartani, melynek el­helyezésére a kiadási helyen aránylag nagy és sok helyet igénylő készlettartályok szük­ségesek és melyből az éppen kívánt menet­jegynek kiválasztása, ha a jegykiadóhiva­talnoknak nincsen különösen nagy gyakor­lata, igen hosszadalmas úgy, hogy a jegy­kiadó hivatalnoknak munkaereje csak töké­letlenül van kihasználva. További hátránya ezen, a különböző jegyekből, tartandó nagyobb készlétnek még az is, hogy a jegykiadóhivatalnoknak fölváltásánál a készletnek átadása és át­vétele igen körülményes. Ezek és más egyéb, ezekből következő hátrányok tették szükségesekké az oly be­rendezéseket, melyek a különböző menet­jegyeket közvetlenül a kiadás előtt nyom­tatják. . Az ily ismert berendezések legnagjobb részének alapelve az, hogy egy szekrény­ben annyi különböző nyomtatóbéJyegzá van elhelyezve, ahány különböző menetjegy kerülhet kiadásra és hogy a nyomtatásnál a megfelelő bélyegző önműködően jut a nyomtatószerkezetbe, a nyomtatásnak meg­történte után pedig ugyancsak önműködően vitetik vissza a szekrénybe. Ezeknek a berendezéseknek azonban az a hátrányuk, hogy a különböző szövegű­menetjegyeknek nyomtatására egy-egy kü-* lön bélyegző szükséges. A menetjegyek ugyanis egymástól nemcsak a rendeltetési állomás, hanem a vonatnak neme, a kocsi­osztály és ennek megfelően a menetár te­kintetében is különböznek úgy, hogy min­den rendeltetési állomás számára igen nagy számú nyomtatóbélyegzőnek kell készletben lennie, ami könnyen kezelhető berendezé­seknek szerkesztését csakis akkor engedi meg, ha a nyomtatóbélyegzők elhelyezésére igen nagy szekrény van alkalmazva. Mint­hogy azonban az ily szekrényeknek elhe-

Next

/
Thumbnails
Contents