68607. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőkészülék ablakszárnyak, zsaluziák és effélék számára

Megjelent 1916. évi február hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68607. szám, VIII/d. OSZTÁLY­Rögzítő készülék ablakszárnyak, zsaluziák és effélék számára. HEGER JOSEF LAKATOSMESTER BADGASTEINBEN. A bejelentés napja 1915 február hó 10-ike Elsőbbsége 1913 junius hó 26-ika. Az ablakszárnyak, zsalúziák vagy effé­léknek nyitott helyzetben való rögzítésére eddig használatos készülékeknél az ablak­szárnyon vagy effélén egyetlen részt ké- ; pező csappanó kampó van alkalmazva, mely í vonórúddal működtetik. Hogy ezen csap­panó kampófalon elrendezett ellenkampóba j vagy zárólemezbe becsappanhasson, a vonó­rudat az ablakszárnyon lévő fülről le kellett oldani. Jelen találmány szerint a rúgónyo­más alatt álló csappanó kampó az egyik irányban összekapcsolt két emelőkarból áll, melyek közül az egyik a kampófejet alkotja, míg a másik a vonórúddal csuklósan van összekötve, ami által ezen emelőkarnak, ill. a vonórúdnak fogva tartásánál is a kampó­fejnek a zárólemezbe vagy effélébe való becíappanása lehetővé van téve. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán a rögzítőkészülékkel ellátott ablakszárnynak részleges nézete nyitott helyzetben, a 2. ábrán az 1. ábra A—A vonala szerint vett metszet nagyobb léptékben, a 3. ábrán a csappanó kampó fölülnézete, még nagyobb léptékben és a 4. ábrán a 3. ábrához tartozó oldalné­zet, az 5. ábra a 4. ábrán át vett metszet jobb­ról nézve látható. Az ismert módon a (3) ablakszárnyba he­lyezett kampó a (8) csap körül (3—5. ábra)> elforgatható két (9', 9") emelőkarból áll, me­lyek közül (9') a kampófejet képezi, míg (9") a (11) vonórúddal (1. és 2. ábra) van csukló­san összekötve, mely a (3) ablakszárnyon, lévő (12) fülbe függesztetik. A (8) csap köré, mely a (15) lemezre van erősítve, van a (10) rúgó csavarolva (3., 4. és 5. ábra), melynek bal vége az ablak­szárnyon megerősített (5) fémlemezre, jobk vége ellenben a (9) csappanófej egy (16) peckére támaszkodik. A (9') csappanófej szeme a (19) magasbbított szegéllyel van ellátva, mely alatt a (9') egy rész szemé­nek fölvételére való (21) mélyedés van el­rendezve (5. ábra). Ezen mélyedést a (17} ütköző határolja, mely minthogy a (10) rúgó a (9') részt az I- nyíl irányában elfor­gatni törekszik a második (9") emelőkarhoz szoríttatik. A (9") résznek a II-nyil irányá­ban való kilendítése alkalmával a (17) üt­köző a (9') részt az I-nyíllal ellentétes irányban magával viszi. A (10) rúgó a (9") emelő elbocsátása után a (16) pecket és ezzel a (9') kampófejet, továbbá a (17) üt­köző útján a (9") emelőt az előbbi hely­zetbe hozza yissza. Ezen helyzet a (9")i

Next

/
Thumbnails
Contents