68583. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés szikrázás nélkül való megszakításra oly önindukcióval terhelt elektromos áramköröknek, mely csak rövid ideig tartó munkaáram fölvételére szolgál

Megjelent 1916. évi február hó 5-én. MAGY. fg^ KIR. SZABADALMI l|Íg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6858B. szám. VII/g. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés szikrázás nélkül való megszakítására oly önindukcióval terhelt elektromos áramkörnek, mely csak rövid ideig tartó munkaáram fölvételére szóigál. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1915 január hó 27-ike. Elsőbbsége 1914 február hó 19-ike. A jelen találmány önindukcióval terhelt olyan elektromos áramkörnek, mely csak rövid ideig tartó munkaáramok fölvételére szolgál, gyakorlati értelemben véve szikrá­zás nélkül való megszakítására szolgáló kap­csolási elrendezésekre vonatkozik és szikra­eloltók alkalmazásának fölöslegessé tételét célozza. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező kapcsolási elrendezésnek két foga­natosítási példája vázlatosan van bemutatva, és pedig lövegeket elsütő elektromágnes gerjesztő áramkörére alkalmazva. A rajzon: az 1. ábra az egyik, a 2. ábra a másik foganatosítási példa kap­csolási vázlata. Az 1. ábrán (A) jelöli az elsütő mágnes gerjesztő tekercsé'. Ez a tekercs, egy kis dinamógép szabadon forogható (B) fegyver­zetén és egy (C) kikapcsolón át, egy (D) egyenáramhálózathoz van kapcsolva. A di­namógépnek egy a (D) egyanáramhálózatból táplált, tehát idegen gerjesztésű (Bl) fő­mágnesmezőtekercse van, melynek hatása egy (E) szabályozó ellenállás segélyével be­folyásolható és egy a (B) fegyverzet áram­körében fekvő (B2) segédgerjesztő tekercse, a hozzátartozó (F) szabályozó ellenállással. Ez a kapcsolási elrendezés így működik:. A löveg elsütése előtt a (C) kikapcsoló, mint a rajzon látható, nyitott helyzetében van, a (B, Bl, B2) dinamógép (B) fegyver­zete tehát nyugodtan áll. Ha a löveget el - kell sütni, az áramkört a (C) kikapcsoló el­forgatásával zárjuk, mire a (B, Bl, B2) dinamógép, elektromotor gyanánt megindul.. Minthogy az elektromotor gyanánt működő dinamógép (B) fegyverzetének ellenelektro­mótoros ereje az indítás kezdetén még cse­kély, az (A) tekercs mindenekelőtt igen erős áramot vesz föl, mely az elsütő mágnes kikapcsolását eszközli. Azon mértékben most,, amint a (B) fegyverzet forgási sebessége nő, ennek ellenelektromótoros ereje is nő,, míg az áramerősség, az (A) tekercset tartal­mazó fegyverzetáramkörben, megfelelően kisebb lesz. Ha végül a (B) fegyverzet el­órte legnagyobb forgási sebességét, az áram­erősség az (A) tekercsben oly alacsony­értékig sűlyedt, hogy a (C) kikapcsoló nyir tásakor káros megszakítási szikra nem ke­letkezhetik. A. megszakítás tehát, gyakorlati értelemben véve, szikrázás nélkül történik,, annélkül, hogy szikraeloltót használnánk. A leírt kapcsolási elrendezés egyszersmind' az elsütési késedelem kényelmes szabályo­zását is megengedi. Ez a szabályozás úgy

Next

/
Thumbnails
Contents