68581. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus erőtelepekhez való vezérmű

Megjelent 1916. évi február hó 5-én. MAGY. jgg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68581. szám.. XXI/c. OSZTÁLY. Hidraulikus erőtelepekhez való vezérmű. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSEN BEN. A bejelentés napja 1914 augusztus hó 26-ika. Elsőbbsége 1911 január hó 6-ika. A jelen találmány centrifugális szivattyú­val és olyan akkumulátorral biró hidrauli­kus erőtelepekhez való vezérműre vonat­kozik, mely legnagyobb töltése pillanatában a vezérművet úgy beállítva tartja, hogy a szivattyú a vizet a csőhálózat helyett sza­badon kifolyató vezetékbe szállítja. Az is­mert ily fajtájú berendezéseknél az a hát­rány mutatkozik, hogy üres járás esetén a víz meg nem engedhető fölmelegedése követ­kezik be. Különböző módokon megkísérelték i már e hátrány kiküszöbölését, pl. úgy, hogy hűtőt építettek be a szabadon kifolyató ve­zetékbe. A jelen találmány célja e hátrány -egyszerűbb módon való megszüntetésé­hen áll. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy-foganatosítási példája van bemu­tatva és pedig: az 1. ábra a berendezés részben metszetben rajzolt oldalnézete vázlatosan, míg a 2. ábra az 1. ábra egy részlete a vezérlő szervek más helyzetében. i Az (A) centrifugális szivattyú (B) mellék- < zárlatú elektromotorral van közvetlenül kapcsolva, melynek (b') mágnesmezőtekercse a (b2) szabályozó ellenállással szeriesbevan kapcsolva. A (C) nyomóvezetékbe az (A) szivattyú, és a (D) tárcsadugattyúval ellá­tott nyomólégakkumulátor közt az (E) du­gattyús tolattyú van beépítve, melynek (el) dugattyúrúdját a (G) függő csapágyban megerősített háromkarú emelő egyik, (F) karja úgy állíthatja be, hogy az (A) szi­vattyú vagy az akkumulátorral és az ebből a fogyasztási helyekre vezető (Cl) hálózat­vezetékkel (1. ábra), vagy pedig az (E) du­gattyús tolattyúban a (C) nyomóvezetékhez csatlakozó (H) szabadon kifolyató vezeték-i kel áll összeköttetésben (2. ábra), mely utóbbi a (J) gyűjtőtartályból az (A) szi­vattyúba vezető (K) vezetékbe torkol be. Az akkumulátor (D) tárcsa dugattyújával me­reven összekötött (dl) dugattyúrúd, szabad végén, (d2) fejjel bír, mellyel az az említett háromkarú emelő második, (FI) karjához támaszkodik (2. ábra), ha a (D) tárcsadu­gattyú legalsó, az akkumulátor legnagyobb töltésének megfelelő helyzetében áll. A há­romkarú emelő harmadik, (F2) karja ekkor úgy nyúlik be a (d2) fej mozgási pályájába, | hogy a (D) tárcsadugattyú fölfelé mozgása­' kor, rögtön, mihelyt az elhagyta legalsó helyzetét, úgy áll be, hogy az (F, FI, F2) háromkarú emelő az 1. ábrán látható hely­zetbe jut. Az emelőnek a 2. ábrán látható helyzetében az (F) karba kapaszkodó (el) dugattyúrúd úgy van beállítva, hogy az (A)

Next

/
Thumbnails
Contents