68577. lajstromszámú szabadalom • Őrlőberendezés az őrlési pályához szorított egy vagy több őrlő testtel

Megjelent 1916. évi január hé 31-én. MAGY. fgjv KIR. SZABADALMI KSSí HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68577. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Őrlőberendezés az őrlési pályához szorított egy vagy több őrlő testtel. BRADLEY PULVERIZER C° M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 14-ike. Elsőbbsége 1914 január hó 8-ika. A jelen találmányt őrlőberendezés ké- | pezi centrifugális erő, rugóerő stb. segélyé­vel az őrlési pályához szorított egy vagy több őrlőtesttel, ahol is a találmány külö­nösen oly berendezésekre vonatkozik, me­lyeknél az őrlendő anyag ingaszerűen föl­függesztett, egy őrlési pályán működő őrlő­testek által apríttatik föl és egy, az őrlési pálya fölött elrendezett pyűrűalakú szitán, lyukasztott lemezen stb. szitáltatik át. Ily berendezéseknél eddigelé egyenlő szem­nagyságú szitát alkalmaztak, mellyel bizo­nyos meghatározott erőszükségletnél és bi­zonyos meghatározott teljesítménynél bizo­nyos meghatározott finomságú őrlemény éretett el. Ha finomabb őrleményt kellett előállítani, akkor a berendezésbe kisebb szemnagyságú, de ugyancsak mindenütt egyforma szita helyeztetett be. Már most kitűnt, hogy a teljesen egyenlő szemnagy­ságú finomabb szitának behelyezésénél a berendezés teljesítménye jelentékenyen csökkentetik úgy, hogy a hajtáshoz arány­lag jelentékenyen nagyobb erőszükséglet kívántatik meg, ha ugyanazt a teljesítményt akarjuk elérni, mint a durvább szita alkal­mazásával. A jelen találmány már most az erőszük­ségletnek lényeges nagyobbítása és a tel-I jesítménynek lényeges csökkentése nélkül törekszik finomabb őrleményt előállítani. Ezen célból a találmány szerint az őrle­ménynek az őrlési térből való kiszitálására szolgáló szita vagy lyukasztott lemez az őrlési pályának közelében szűk és az őrlési pályától bizonyos távolságban tág nyílások­kal van ellátva. A mellékelt rajzban a találmányt képező berendezésnek egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezésnek nézete és rész­ben metszete. A 2. ábra vázlatosan mutatja az őrlemény kiszitálásánál végbemenő folyamatot. A berendezés az ismert módon ingasze­rűen fölfüggesztett, a gyűrűalakú (a) őr­lési pályához szorított (1. ábra) (b) őrlő­testtel bír, mely a (c) szíjkorong segélyével hozatik keringő mozgásba. Az (a) őrlési pálya fölött elrendezett szita két gyűrűalakú, folytatólagosan egymáshoz fekvő két (d, e) részből áll, melyek közül az (a) őrlési pálya közelében fekvő rész szűk, míg az őrlési pályától bizonyos távolságban fekvő (e) rész aránylag tág szemekkel van ellátva. Ezen szita esetleg több mint két részből is áll­hat, amikor is azonban ezen részek külön­böző szemnagysággal bírnak, de ugyancsak

Next

/
Thumbnails
Contents