68556. lajstromszámú szabadalom • Írógép mechanikai úton előidézendő betűnyomással

megjelent 1916. év] január hó 39-én. MAGY. ggv KIR. SZABADALMI •jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68556. szám. IX/e. OSZTÁLY, írógép mechanikai úton előidézendő betűnyomással. TITANIA SCHREIBMASCHINEN G M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 24-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 18-ika. Megkísérelték már, írógépeknél a billen­tyűk lenyomását és a betűk mozgatását egymástól elkülöníteni és függetlenné tenni oly módon, hogy a gépíró a billentyűk le­nyomásával valamely rugók, elektromágne­sek vagy máseffélék segélyével hajtott szer­kezet kiváltását idézi elő, mely szerkezet a maga részéről a betűket a papir felé moz­gatja úgy, hogy a billentyűk lenyomásának ereje és a betűk odaszorulásának erőssége egymástól függetlenek voltak. Gyors lenyo­más elérése céljából javaslatba hozták már azt is, hogy minden betű, illetve betűtartó számára egy-egy külön mechanikai, az illető billentyű lenyomásával mozgásba hozott szerkezet alkalmaztassák. Ez a berendezés azonban azzal a hátránnyal bír, hogy az egyes betűk odaszorulásának mértéke egy­mástól függetlenül nem állítható be. Ily be­állítás azonban szükséges oly célból, hogy a betűnyomás mértéke a betűjelek nagyobb vagy kisebb nyomási fölületébez alkalmaz­kodjék és hogy a lenyomáshoz szükséges erőkifejtést az emeltyűk többé-kevésbbé cen­trális vagy oldalsó elhelyezése szerint szabá­lyozzuk. A találmány tárgya ezeket a hátrá­nyokat azáltal küszöböli ki, hogy a betűk me­chanikai mozgatószerkezeteinek mindegyikét külön erőforrás segélyével hajtjuk. Ez le­hetővé teszi azt, hogy az egyes betűk oda­szorulásának mértékét pl. beállítószerkeze­teknek az erőforrásokba való beiktatása út­ján vagy az egyes mozgatószerkezeteknek (pl. a bütyöktárcsának) sajátos alakítása révén külön-külön szabályozzuk. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja van példa­képen föltüntetve, ismert rendszerű, betű­emeltyűs írógépen alkalmazva. Az 1. ábrán egy billentyű- és betűemeltyű a hozzátartozó összekötőrészekkel és a me­chanikai hajtással együtt vázlatosan van föltüntetve. A 2. ábra az 1. ábra szerinti hajtóemeltyű fölülnézete. A 3. ábra részleges előlnézet, ahol is a betű­nyomásnak az összes betűkre együttes be­állítása van föltüntetve. A 4. ábra egy további foganatosítási alakot mutat. Úgy az (a) betűemeltyű, mint az ezt a billentyű emeltyűjével összekötő (b) ruda­zat ismert módon van kiképezve. Maga a billentyű emeltyűje a mechanikai úton moz­gatható (c) hajtóemeltyűből és a (h) bil­lentyűgombbal ellátott (d) emeltyűből áll. Az előbbi az (e) tengely körül, az utóbbi pedig az (f) tengely körül forgatható. A két

Next

/
Thumbnails
Contents