68539. lajstromszámú szabadalom • Fogyasztásszámláló maximummutatóval

Megjelent 1916. évi január hó ag-én. MAGY. «gjg| KIR. SZABADALMI ]BjU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 685B9. szám. VH/g. OSZTÁLY. Fogyasztásszámláló maximummutatóval. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 julius hó 15-ike. Elsőbbsége 1913 augusztus hó 7-ike. A találmány tárgya elektromos számláló, mely ismert módon a fogyasztást és a maximumot a fogyasztásnak egy időegység alatt való integrálása által adja meg. A találmány újdonsága abban áll, hogy a be­rendezés a beállítható határértéket meg­haladó fogyasztást közvetlenül regisztrálja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképen vett kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a regisztráló készülék össznézete. míg a [ 2. és 3. ábrán a maximális fogyasztást jelzőkészülék külön látható. A fogyasztást ismert módon körülforgás útján számlálókészülék (a) tengelye az össz­fogyasztást regisztráló (b) számlálóművet és ; a (c) tengelyt hajtja. Ezen a tengelyen a (d) fogaskerék van elrendezve, mely az (e) rúd és az (f) óramű útján meghatározott időre a (g) fogaskerékkel van kapcsolva. A (g) fogaskerék (h) tengelyére az (i) to­vábbító van erősítve, mely a (k) mutatót egy maximumskálán csak előre képes for­gatni, hátrafelé azonban nem. Ha a (d) és (g) fogaskerekek egymással össze vannak kapcsolva, úgy a (h) tengely az (a) ten­gelyt a fogyasztásnak megfelelően hajtja, .mimellett az egyik végével a (g) fogas­kerékre erősített (1) rúgó megfeszül; meg­határozott idő lefolyása után az (f) óramű egy pillanatra a (d) fogaskereket a (g) fo­gaskerékről lekapcsolja és az (e) rúgó a (h) tengelyt és az (i) továbbítót a kezdeti helyzetébe vezeti vissza. A (k) mutató a legnagyobb kilengésnél állva marad és a kapcsolási időközben a legnagyobb közép­fogyasztást mutatja, amennyiben a készü­lék a legnagyobb fogyasztásnak egy bizo­nyos időközben való meghatározására való [ ismert maximummutató. A jelen találmány értelmében a (h) ten­gelyen az (m) emelő az (n) rugóval és az (o) fogaskerékkel lazán van elrendezve. Az (o) fogaskerék az (m) emelő forgását a (p) I fogaskeréken és (q) tengelyen át, melyek ugyanúgy, mint a (c) tengely és a (d) ke­rék az (e) rúd által kikapcsolhatók, az (r) számlálóműre viszi át. Az (m) emelő oly módon van elrendezve, hogy az (i) emelő magával viheti. Az (n) rúgó az (m) emelőt az (s) ütközőhöz szorítva tartja. Ez az üt­köző az (i) tengellyel és a (k) mutató ská­lájával központos köríven beállítható. A működési mód megértése céljából föl­vesszük, hogy a (b) számlálómű és az (r) számlálómű egész kilowattórákat mutat­nak, az (f) óra kapcsolási periódusa körül-

Next

/
Thumbnails
Contents