68498. lajstromszámú szabadalom • Szalaggombolyítógép

Megjelent 1916. évi január hó 15-én. MAGY. KIFí. SZABADALMI jfln HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68498. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Szalaggombolyító gép. FRANZ WERNDL'S NACHFOLGER CÉG UNTERHIMMELBEN. A bejelentés napja 1914 november hó 23-ika. A szalagvasgyártásnál pl. szállítási cé­lokra vagy a tekercseknek az izzítótége­lyekhez való alkalmazása végett, szükséges adott átmérőjű szalagvastekercseket nagyobb átmérőjű tekercsekké átalakítani. Jelen találmány tárgya oly eljárás, mely­nek segélyével ezen átalakítást a szalagok­nak le- és újbóli föltekercselése nélkül le­het elérni és mely abban áll, hogy az át­alakítandó szalagtekercset álló asztalra fek­tetve, külső végével a tekercset körülvevő feszítőgyűrűre erősítjük és ezen utóbbit a szalagtekercs tekercselési irányával ellen­tétes irányban forgatjuk, miáltal a szalag­tekercs menetei kívülről befelé haladva a forgatott feszítőgyűrűhöz fekszenek. A találmány továbbá az ezen eljárás ke­resztülvitelére szolgáló készülékre is vonat­kozik. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában az eljárás keresztül­vitelére alkalmas készüléknek egy példa­képem foganatosítási alakja van részleg metszett oldalnézetben, ill. alaprajzban föl­tüntetve. A 2. ábrában az átalakítandó te­kercs be van rajzolva, az 1. ábrában ellen­ben nincs. 3. és 4. ábra a készülékhez tartozó fe­szítőgyűrűk egyikét mutatja oldalnézetben, ill. alaprajzban. A készülék szerkezete a következő: Az (r) alaplemez, vagy alkalmasan alakí­tott állvány közepén a függélyes, beugrás­szerűen vékonyított (n) oszlop van megerő­sítve, mely fölső végén a kerek, fölső lap­ján megmunkált (m) asztallapot hordja. Az (n) oszlopot a (v) konzolt hordó, megszorít­ható (h) hüvely és az ezen, esetleg golyós­csapágy közbeiktatásával nyugvó (a) üreges tengely veszi körül, mely az (m) asztallap alsó oldaláig ér és itt több az asztalon túl­nyúló sugárirányú (b) menesztőkart hord, amelyek az (m) asztallapon kívül fekvő vé­geiken függélyes, valamivel az asztallap fölé nyúló (c) fülekkel vannak ellátva. Az üreges (a) tengely alsó végére a (t) kúpkerék van ékelve, mely egy második (u) kúpkerékbe kapcsolódik, amely a (v) konzolban ágyazott, egy ékelt és egy laza tárcsát hordó, vízszintes (z) tengelyen ül. Ezen készülékhez különböző átmérőjű (o) feszítőgyűrűk sorozata (3. és 4. ábra) tarto­zik, melyek közül a mindenkor megkívánt nagyságú gyűrűt erősítjük a készülékre. Ezen célból mindegyik (o) feszítőgyűrű több, végeiken (i) lyukasztással ellátott sugárirányú

Next

/
Thumbnails
Contents