68487. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammoniák előállítására a szén száraz desztillációja alkalmával az elgázosítás után a retortákból vagy kamrákból kiürített izzó koksztömegek segélyével

Megjelent 1916. évi január hó 18-én. MAGY. KIR. SZABADALMI UK HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68487. szám. II/e. OSZTÁLY. Eljárás ammóniák előállítására a szén száraz desztillációja alkalmával az elgázo­sítás után a retortákból vagy kamrákból kiürített izzó koksztömegek segélyével. HECKERT ADOLF VEGYÉSZ KOCHELREN. A bejelentés napja 1915 március hó 22-ike. Elsőbbsége 1911 március hó 23-ika. Már ismeretes az, hogy a szén száraz desztillációja alkalmával az elgázosílás után a retortákból vagy kamrákból ki­firített izzó koksztömegeket zárt, kettős köpenynyel burkolt tartályokba helyezik, a kettős köpenyben lévő víz elpárolog- | tatása végett. Ismeretes továbbá vízgőznek és nitro­génnek izzó koksztömegekre való beha­tása által ammoniákot előállítani. Az ily eljárásoknál a füstgázoknak nitrogén for­rás gyanánt való fölhasználásíi is szo­kásos. Ezzel szemben a találmány tárgyát képező eljárás abban tűnik ki, hogy az önmagában véve ismert módon egy zárt tartályba töltött koksztömegeket egyide­jűleg vízgőz és szabad nitrogént tartal­mazó gázok hatásának tesszük ki. Ezáltal oly nagy ammoniákhozadékot érünk el, amely az ösmert eljárásokét lényegesen fölülmúlja és az ammóniák­tartalmú gázok iüzelőértékét is fokozzuk. Az ammoniákhozadék fokozására a tartályból eltávozó gázmennyiséget köz­vetlenül, még szénnel töltött, álló retor­tákon vezetjük keresztül, melyeknek tete­jét azonban nem szabad fűteni és ame­lyeknek tetejükig kell szénnel megtöltve lenniök, bogy a keletkezett termékeknek túlhevítés folytán való elbomlása elke­rültessélc. Magától értetődik, hogy ezen retorták hőmérsékletének nem szabad tűlmagasnak lennie, nehogy a további ammoniákképződés akadályoztassák. A legalkalmasabb retorlahőmérsékletet min­denkor kísérletek útján kell megállapí­tani. Tiszta nitrogén helyett füstgázokat is használhatunk, melyeket célszerűen meg­felelő előkezelésnek ill. tisztításnak kell alávetni és amelyek átlag 80% nitrogén­ből és egészen 20%-ig terjedő szénsavból állanak. Ez utóbbit az izzó koksz szén­monoxyddá redukálja, amely a gáz fűtő­értékét növeli, míg a nitrogén a vízgőz elbomlási hőmérsékleténél keletkező hydrogénnel ammóniákká egyesül. A füstgázok előkezelése ill tisztítása abban áll, ho^y az azokban lévő kénvegyü­leteket eltávolítjuk, mivel különben kelle­metlenségek állanának be, különösen kénhydrogén keletkezése folytán, lakások­ban használandó gáznál. Ezen célból a füstgázokat, úgymint a retorIákban elő­állított világítógázt gyepvasérccel, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents