68482. lajstromszámú szabadalom • Eljárás használatra kész dohánygyártmányok nikotintartalmának csökkentésére

Meg-jelent 1916. évi január hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68482. szám. X/c. OSZTÁLY. Eljárás használatra kész dohánygyártmányok nikotintartalmának csökkentésére. EBERT WILLY MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1915 március hó 11-ike. Elsőbbsége 1914 március hó 14-ike. Jelen találmány tárgya használatra kész dohánygyártmányok, nevezetesen szivarok, szivarkák, szívó-, rágó- és burnótdohányok nikotintartalmának csökkentésére szolgáló eljárásra vonatkozik, mely az önmagukban véve ismert desztillálómódszereket használja, azonban új eljárás alkalmazásával, amely az alábbi megfigyeléseken alapul: A tapasztalat azt mutatta, hogy a hasz­nálatra kész dohánygyártmányok természe­tes nedvessége, különösen ha a szóban forgó cikkek sokáig feküdtek raktárakban, üzlethelyiségekben stb. a legtöbb esetben nem elegendő ahhoz, hogy a későbbi heví­tés alkalmával az illető dohánygyártmányok­ban elegendő mennyiségű vízgőzt létesítsen, amellyel együtt kell tudvalevőleg a niko­tint kidesztillálni. Ennek következtében a nikotintartalom C3ak elégtelen mértékben csökkenttetett, mert hiszen a csekély mennyi­ségű vízgőz csak jelentéktelen mennyiségű nikotint tudott elragadni. Dohányoknál te­hát megkisérlették hevített vízgőznek a dohányon való keresztülvezetését. Az eddigi desztillálómódszereknél továbbá azon ve­szély állhat be, hogy túlságos hevítés ese­tén, vagyis ha elégtelen nedvességtartalom következtében a hőmérsékletemelést eről­tetnék több nikotin kidesztillálására, azon anyagok is (aromatikus vegyületek, illatos gyanták, étherikus olajok stb.) gőzalakba mehetnének át és a dohánygyártmányokból eltávolodnának, amelyek az illető dohány­gyártmányoknak épen jellegzetes tulajdon­ságait adják meg úgy, hogy egy aránylag ízetlen szalmaszerű termék keletkezik, mely a dohányzók kívánalmainak nem felelne meg. Már azt is ajánlották, hogy a nikotin kihajtását áramló vízgőzzel csökkentett nyo­más mellett, tehát erősebb, vagy gyöngébb vákuumban végezzék. Azonban ezen mód­szer mellett is az aromatikus vegyületek eltávolodhatnak. Ezenkívül az eljárás gya­korlati keresztülvitelénél a dohánygyártmá­nyok túlságos megnedvesítése és ezáltal alakjuknak megromlása következhetik be. Az eddigi desztilláló eljárások mellett még a következő hátrány is léphet fel. A használatra kész dohánygyártmányok heví­tésénél keletkező, igen rossz szagú gőzök többnyire még az illető hevítőedény belse­jében, az alacsonyabb hőmérsékletű föltile­teken való lehűlés folytán kondenzálódtak, minek következtében egyrészről a csöppek keletkezését sohasem lehetett elkerülni, amelyek azután a dohánygyártmányokra lehullottak és piszkos foltokat idéztek elő, másrészről pedig a rossz szagú gőzök arány­r Ti"IÍTr '•"' r -

Next

/
Thumbnails
Contents