68481. lajstromszámú szabadalom • Zár ruhák, keztyűk s effélékhez

Megjelent 1916. évi január hó 12-én. MAGY. tfgfr KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68481. szám. VI/a. OSZTÁLY. Zár ruhák-, keztyűk- s effélékhez. BÖTTCHER REINHARD ÉPÍTÉSZ CRIMM1TSCHAUBAN (SZÁSZORSZÁG). A bejelentés napja 1914 január hó 12-ike. A találmány tárgyát tevő, ruhák-, keztyűk | és effélékhez való zár az eddig ismeretes gomb- és kapocsszárakkal szemben sem húzás esetén szándékolatlanul nem nyílik, j sem szándékolatlan eltolás esetén nem kapcsolódik ki. Az új hatást egyrészt az idézi elő, hogy az új zár egyik elemének egy drótra erősített fejrésze a zár másik elemében egy a fejrész kerületénél szűkebb hasítékon lesz keresztülvezetve s így a ki­húzás ellen biztosítva van, másrészt az, hogy az egyszer lezárt gomb nem kerülhet vissza önmagától a nyitott állásba, mert ezt meggátolja egy rugós elrendezés, amely elég erős ahhoz, hogy azokat az erőket, amelyek a ruhaszövet merevsége — és hasonló okokból — a zárat eltolhatnák, hatástalanokká tegye. A rajzon a találmány tárgyának nagyított kiviteli alakja látható. Az 1. ábra a zár belső nézete nyitott állásban, a 2. ábra metszet, a 3. ábra belső nézet zárt állásban, a 4. ábra ennek metszete, az 5. ábra a zár fölülnézete, a 6. ábra annak oldalnézete, a | 7. ábra az egyik zárelemnek fölülnézete, j míg a | 8. és 9. ábrák a zárat ruhadarabokra I varrva tüntetik föl. Az új zár két (a) és (f) részből áll, a melyek egymásba zárhatók és ismét szét­nyithatók. A zárás olykép történik, hogy a tokszerűleg kiképezett (a) résznek egy-egy szűk hasítékba átmenő kerek .(c) nyílása van, amelynek szélesebb részébe az (f) zár­résznek kissé keskenyebb fejrésze az (1) helyzet értelmében betolható s azután a fejrész keskenyebb (k) szára a (c) hasíték ellenkező vége irányában a (2) helyzetbe húzandó el. A zár ilymódon elzáródott és az (f) fejrésznek a bevezetési (1) állásba való visszahúzása nélkül nem nyitható. Hogy az (f) fejrész a zárt (2) helyzetből ne térjen szándékolatlanul az (1) helyzetbe vissza, az (a) részben az (e, d) rúgóelren­dezést alkalmazzuk, amely a (k) szárnak visszaesúszását meggátolja. A 7. ábrán fölülnézetben látható (f) zár­részen elrendezett (g) lyukak a zárrész föl­vaj-rására valók. Az (a) zárrészen viszont ugyanezen célra a (b) lyukak vannak el­rendezve. A 8. és 9. ábrákon azt láthatjuk, hogyan.

Next

/
Thumbnails
Contents