68416. lajstromszámú szabadalom • Ing vagy alsónadrág

Megjelent ,1915. évi december hé 39-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68416. szám. I/e. OSZTÁLY. Ing vagy alsónadrág. DR SCHRÖPFER FRIEDRICH VOLKMAR ORVOS GORNSDORFBAN (SZÁSZORSZÁG). A bejelentés napja 1914 július hó 27-ike. Elsőbbsége 1913 szeptember hó 25-ike. Az újabbkori egészségi törekvések már az emberi ruházatnak minden részére kiter­jedtek. Különösen orvosok foglalkoztak a testtel közvetlenül érintkező alsó ruházattal és olyan szöveteket készíttettek, amelyek a bőrön át való meleg- és vízleadásnak sza­bályozására irányultak, hogy ily módon mindenféle betegségeknek, mindenekelőtt a hűtéseknek elejét vegyék. Részben ritka­szövésű szövetek alkalmazásával, részben pedig azáltal, hogy a szöveteket külön el­járással porózussá tették, elérték, hogy az alsóruhák a levegőt bizonyos mértékben áteresztették, azonban az előállításnak ilyen módja a szövet Szilárdságát és evvel annak tartósságát is rendkívül károsan befolyásolta, annak következtében pedig, hogy a szövet többnyire meglehetős durva külsejű lett, finom fehérnemű készítésére nem volt hasz­nálható. A jelen találmány tárgyát tevő alsóruhá­zat ennek a hiánynak a pótlására irányul. Az egészséget illető követelményeknek sa­játszerű porózitása folytán a legteljesebb mértékben megfelel, de azért akárminő fino­mabb fehérnemű céljára is alkalmas, mert porózus volta ellenére erős szövetből áll. Az új alsóruházatot lényegileg az jellemzi, hogy az úgynevezett svájci lyukas hímzésű szövetből («Schweizer Lochstickereistoff»> készül, azaz láncból és vetülékből szövött szilárd szövetből, amely körűivarrott vagy .körűihímzett lyukakkal van ellátva. Ez a szövet éppen úgy földolgozható, mint a mos­tanáig használatos len- vagy pamutszövetek.. A belőle készített ingek társaságban is vi­selhetők. Bizonyos hímzésminták alkalma­zásával a fehérneműnek újszerű külsőt ad­hatunk. Amíg eddig a rendes ing alatt az egész­ségi követelményeknek megfelelő külön fe­hérneműt, mint hálós inget vagy effélét vi­seltek, ez utóbbi az említett szövet haszná­lata folytán egészen fölöslegessé válik. A. szövet egyesíti magában a hálós és fölső­ingek tulajdonságait. A hálósingeknek csak az a célja, hogy a többnyire lenszövetekből készült alsóruha ne tapadjon közvetlenül a testhez. Különö­sen a meleg évszakokban a közönséges vá­szoningek a bőr kiválasztotta izzadság foly­tán nem eresztik át a levegőt úgy, hogy a fölvett víz elpárolgása folytán a testet erő­sen lehűtik és így az egészségre károsak. A lyukas hímzésű szövet alkalmazásával ez. a hátrány megszűnik Az ilyen szövetből

Next

/
Thumbnails
Contents