68360. lajstromszámú szabadalom • Villaalakú tagokból álló fűtőtest

Megjelent 1915. évi december hé 14-én. MAGY. ffa KIR. SZABADALMI ES S HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68860. szám. Il/h. OSZTÁLY. Villaalakú tagokból álló fűtőtest. FBANKL MATTHAUS MÉRNÖK ÉS G. KUNTZE CEG GÖPPINGEN­BEN (WÜRTTEMBERG). A bejelentés napja 1911 julius hó 3-ika. Aközponti fűtőberendezések fűtőtestei­nek az ú. n. radiatoroknak szokásos alakja tagonkénti kiképzés által tűnik ki, mimel­lett tetszőleges számú tagok egymással egy testté sorozhatok. Az egyes tagok széles oldaluknál fogva ama falfölülethez, mely mel­lett az illető fűtőtest van elrendezve 90-°-á szög alatt állanak, a tagok között pedig lefelé és elől nyílt szabad köz marad, mely légkeringésre szolgál éa mely a fütőfölüle­tek tisztítását élőiről lehetővé teszi. A fűtő­testek szerkezeti mélysége azonban tekin­tettel a korlátolt helyre, még inkább pedig a széles, sík fölületeknek a belülről ható fölületi nyomás folytán deformáció ellené­ben való csekély ellenállóképessége miatt lehetőleg csekélynek választandó. Ezzel pe­dig az előállítás meg van drágítva, mert egy tagnak fütőfölülete igen csekély, a munka azonban egyenlő marad, akár a tag­nak pld. 05 vagy m2 fütőfölülete van. A jelen találmány célja már most na­gyobb fölületek egy tagban való földolgo­zásának előnyeit hasznosítani annélkül, hogy a tagnak szerkezeti mélysége kedvezőtlen vagy a fűtőtest hátsó részeinek élőiről való • tisztíthatósága megnehezítve volna. Evég­ből egy kétszeres szélességű tag a közé­pen, hosszában 180°-kal van meghajlítva, miáltal villaalakú (a) alaprajz áll elő, egy tagnak két (al) és (a2) szára pedig meg­felelő távolságban egymással párhúzamos. A (b) csövek, melyek a tagoknak tetszőle­ges nagyságú egész testté való kölcsönös összecsavarolására szolgálnak és a tagok belsejében lévő fűtőanyag (víz vagy gőz) közlekedését lehetővé teszik, a tagok hátán alul és fölül vannak elrendezve, minek foly­tán mindegyik tagnak két szára eme egy pontból a csövekkel, melyek egyszersmind a fűtőanyag vezetésére is szolgálnak, a kí­vánt közlekedési összeköttetést létesíti. A fütőfölületek tisztíthatósága azzal van biztosítva, hogy egyrészt mindegyik tag az (a) szárak között egész hosszban elől, vala­mint alul és fölül nyilt, a tagok elhelyezé­séből rendesen előálló (c) köz pedig elől és hátul szabadon van végigvezetve, miáltal a tagok háta kényelmesen és tökéletesen tisztítható. Mellékelt rajz a találmány szerinti fű­tőtestet egy foganatosítási alakjában tün­teti fel: 1. ábra előlnézet, 2. ábra, oldalnézet és 3. ábra fölülnézet.

Next

/
Thumbnails
Contents