68359. lajstromszámú szabadalom • Visszafordítható hengerművek elektromos hajtások közvetlen kompoudált munkamótorral és ellenkompoundált indító dinamógéppel

Megjelent 1915. évi december hé 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI jjSBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68859. szám. VII/g. OSZTÁLY­Visszafordítható hengerművek elektromos hajtása közvetlen komponndált munkamótorral és ellenkompoundált indító dinamógéppel. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A 41276. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1915 január hó 7-ike és elsőbbsége 1914 január hó 8-ika. / A törzsszabadalomban visszafordítható hengerművek elektromos hajtása van le­írva, melynél a munkamótor közvetve a fő­áram által gerjesztett segédgép útján van kompoundálva. Ugyanez a segédgép alkal­mazható úz indítógép ellenkompoundálására is. Az indítógép munkamótorjának főgerjesz­tése mindkét esetben egy közös gerjesztő­gép útján történik. A találmány értelmében közös főgerjesztő­gép és oly kompoundáló dinamógép helyett, mely a főgépek gerjesztőtekercseléseit táp­lálja, a munkamótor és az indító dinamó­gép számára külön gerjesztőgépeket alkal­mazunk. Ezen külön gerjesztőgépek a fő­áram által gerjesztett kompoundáló dinamó­géptől azonos, ill. ellentétes értelmű hozzá­járuló gerjesztést kapnak. Ezáltal azt az előnyt érjük el, hogy a főgépeket csak egyet­len mezőtekercselessel kell ellátni. A külön gerjesztőgépek továbbá megfelelően kiseb­bek, mint a régebbi közös gerjesztőgép. Ugyanígy a kompoundáló dinamógép is ki­sebb, mint a régebbi elrendezésnél, minthogy csak a gerjesztőgép hozzájáruló tekercselé­seit kell táplálnia. A kapcsolószerkezetek által vezérelt áramerősségek szintén lénye- ' gesen csökkentetnek úgy, hogy a bere/nde­zés üzembiztonsága fokoztatik. / A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját mutatja. A rajzon (A) az indítógép, (B) & munka­mótor, (C) az indítógépek hajtására való­forgóáramú mótor, (D) a (B) raótor ger­jesztőgépe, (E) az (A) dinamógép gerjesztő­gépe, (F) a (D) és (E) gerjesztőgépek kom­poundáló dinamógépe, (H) az (E) és (D) ger­jesztőgépek gerjesztő dinamógépe és (J) a vezérkapcsoló, mely az (E) és (D) gépek mezőtekercseléseinek szabályozására és át­fordítására szolgál. A (B) munkamótort ger­jesztő (D) gerjesztőgépnek két (a) és (b) te­kercselése van. (a) a normális főmező, me­lyet a (J) vezérkapcsoló szabályoz, (b) a kompoundtekercselés, mely szintén a (J) ve­zérkapcsoló által szabályoztatik és szükség esetén megfordíttatik. Az (A) indítódinamó­gép (E) gerjesztőgépe az ábrázolt esetben három tekercseléssel van ellátva és pedig a főmező számára való (c) tekercseléssel, me­lyet a (J) vezérkapcsoló szabályoz és for­dít meg, a saját áram által átfolyt (d) el­lenkompoundtekercseléssel, mely ismert mó­don (lásd a 183257. számú német szaba-

Next

/
Thumbnails
Contents