68343. lajstromszámú szabadalom • Váltakozó áramú mótorok indítókészüléke

Megjelent 1915. évi december hó 14-én. MAGY. ggfe KÍR. SZABADALMI fg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68348. szám. VII/g. OSZTÁLY. Váltakozóáramú mótorok indítókészüléke. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 január hó 14-ike Elsőbbsége 1914 január hó 14-ike.. A jelen találmány váltakozó áramú motorok indítókészülékére vonatkozik; a mótorok mellett fölállított ily indító­kapcsoló tengelyének forgása egy reá me­rőlegesen fekvő tengelyre vitetik át, amely utóbbi a rótorfekercsnek rövidre záró készülékét és a keféket megemelő szer­kezetet működteti. A csatolt rajz 1. és 2 ábráján ily indítókészülék ál­talános elrendezését tüntettük föl A rajzon (A) betűvel a váltakozó áramú motort, (B)-vel az indító ellenállást jelöl­tük, amelyre a (C) indítókapcsoló van szerelve. Ez utóbbinak (cl) tengelyéről, amelyet (c2) kézikerékkel forgathatunk, a mozgást a keresztirányú (D) tengelyre visszük át, amelynek számára a motoron a (dl) csapágyat rendeztük el. E csapágy _ közelében a tengelyen a rövidre záró ké­szülék és a keféket megemelő szerkezet működtetésére szolgáló hajtószervek van­nak megerősítve, amelyeket azonban a rajzon nem tüntettünk föl. Eddigelé az efféle indító berendezés­ben a (cl) tengely végét és a (D) tengely­nek az (E) hajtószerv felőli végét, ahol a mozgást az egyik tengelyről a másikra átvisszük, az indítókapcsoló vázának (Cl)-nél pontozottan berajzolt meghosszab­bításában ágyazták. A találmány szerint (D) tengelynek ily ágyazása helyett szá­mára az (E) hajtószerven magán rende­zünk el csapágyat, amelyet az indító­kapcsoló (cl) tengetye szabadon hord és amely úgy van kiképezve, hogy a hajtás minden alkatrészének pontos együttmű­ködését biztosítja. A 3. és 4. ábrán eme új ágyazásnak kiviteli példáját mutatjuk be. Hajtószerv gyanánt az indítókapcsoló (cl) tengelyén az (F) csigát alkalmazzuk, amely a (G) emelőkar végére szerelt (gl) görgőre hal. Ez az emelőkar a keresztirányú (D) ten­gelyre van erősítve. A (cl) tengelynek előre- és hátraforgalásakor a (G) emeltyű és vele együtt a (D) tengely is lengőmoz­gást végez, amelynek törvényeit a csiga meneteinek különleges kiképzésével a célnak megfelelően állapítjuk meg. A (D) tengely a következőképen ágyaz­tatik: egy kengyelalakú (H) csapágytest, két szárának vé^én a (hl) és a (h2) szem­mel van ellátva, amelyek csapágycsészék gyanánt illenek a (cl) tengelyre. A csap­ágytestet e szemekkel és a közbeiktatott

Next

/
Thumbnails
Contents