68336. lajstromszámú szabadalom • Elektródatömítés olvasztókemencékhez

Me.crle'ent 1915. évi december hó 185-én. MAGY. SZABADALMI KIB. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68336. szám. vil/i. OSZTÁLY. Elektródatömítés elektromos olvasztókemencékhez. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 10-ike. Elsőbbsége 1913 december hó 13-ika. A jelen találmány olyan elektromos •olvasztókemencékhez való elcktróda­íömítésre vonatkozik, melyeknél az elek­tródák a kemencefödélbe beeresztett szegélygyűrűkön vannak keresztülvezetve. A találmány célja olyan elektródatömi­tés létrehozása, mely olyan elektródák­hoz is használható, melyek nem valamely vonószervre vannak fölfüggesztve, hanem a szokott módon, mereven vannak egy elektródatartón megerősítve, A találmány abban áll, hogy az elektródákat tetemes hézaggal körülvevő szegélygyűrűkre ki­cserélhető, az elektródákat szorosan kö­rülvevő tömítőgyűrűk támaszkodnak és hogy a szegélygyűrűk, valamint a tömítő­gyűrűk, egymáshoz képest, az elektró­dákra keresztben, könnyen elmozoghat­nak. A mellékelt rajzon egy elektromos ol­vasztókemence függélyes metszete van föltüntetve, mely kemence a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját ké­pező e'lektródatömítéssel bír. Ama helyeken, ahol az (A) elektródák az olvasztókemence (B) födelén keresz­tül vannak vezelve, vízzel hűtött, ismert kiképzésű vas (D) szegélygyűrűk vannak -a (B) födélbe beeresztve. Mindkét (D) szegélygyűrű szigetelőanyagból való (dl) bélésgyűrűvel van ellátva. E bélésgyűrű belső átmérője, annak legszűkebb helyén úgy van méretezve, hogy az (A) elektróda megerősítésénél föllépő pontatlanságokat kiegyenlíteni lehessen és hogy a (D) sze­gélygyörű vándorlásakor, ami a hőhatás folytán bekövetkezik, az elektróda meg­sérülését elkerüljük. Fölső határoló fölü­letén a (dl) bélésgyűrű le van lapítva úgy, hogy egy további (E) vastömítő­gvűrű számára, mely szintén (el) szige­telőbéléssel van ellátva, síklapú alátét­fölülctet alkot. Az (el) szigetelőgyűrű az (A) elektródát csak kis hézaggal fogja körül ú;iy, hogy a (D) szegélygyűrű nyí­lásának tömör zárása biztosítva van. A (D) síegélygyűrű vándorlásakor az (E) tömítőgyűrűt az (A) elektróda fogva­tarlja. Az elektróda megsérülése ekköz­ben ki van zárva, mert az (E) tömítő­gyűrű föntismertetett ágyazása folylán, a (D) szegélygyűrű és az (E) tömítőgyűrű, egymáshoz képest, az (A) elektródára keresztben, könnyen elmozoghatnak. Mint­hogy a (D) szegélygyűrű vándorlásakor a közte és az (A) elektróda közt lévő hé­zag elfödve marad, a tömítés jóságát a (ü) szegélygyűrű vándorlása nem befő-

Next

/
Thumbnails
Contents