68329. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kapcsolóberendezés távbeszélő központok számára

Me.crle'ent 1915. évi december hó 143-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68329. szám. VII/j. OSZTÁLY­Önműködő kapcsolóberendezés távbeszélő központok számára. RICHÁRD BOSSE & C° CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 május hó 1-je. Elsőbbsége 1913 augusztus hó 4-ike. A jelen találmány tárgya távbeszélő köz­pontokhoz való önműködő kapcsolóberende­zés s a találmány nemcsak olyan rendszerre vonatkozik, amelyeknél az emberi közre­működés teljesen ki van küszöbölve (telje­sen automatikus rendszerek), hanem olya­nokra is, amelyeknél a kapcsolásokat ön­működő választók létesítik ugyan, de a vá­lasztókat kezelőnők kormányozzák (félig automatikus rendszerek). Az eddig ismert és gyakorlati megvalósításra került rend­szereknek olyan választóik vannak, amelyek két irányban mozognak s ennek folytán bonyolult szerkezettel bírnak és nagyszámú relé alkalmazását kívánják meg. A jelen találmány csupán egy mozgási iránnyal biró választék alkalmazását és amellett a relék számának lehető csökkentését, valamint az egyetlen mozgási iránnyal biró választók­kal járó hátrányok elkerülését célozza. En­nek megfelelően a jelen találmány a ke­reső kapcsolók, vagyis azon kapcsolók sajá­tos kiképzését foglalja magában, amelyek a hívóvezetékekre önműködően beállnak és ez­által e vezetékeket a kívánt összeköttetés létesítésére szolgáló választókkal (csoport­választókkal, vezeték választókkal) hozzák kapcsolatba. A találmány továbbá a eso­portválasztók sajátos kiképezése és az elő­fizetőknél elhelyezett áramlökésküldők sa­játos berendezésére vonatkozik. Az aláb­biakbau a találmánynak egy kiviteli alakja lesz leírva. A mellékelt rajzokon az 1. ábra egy előfizető helyet mutat, a 2 ábra a keresőberendezést, egy elő­fizetőcsoporthoz tartozó közös szervekkel együtt mutatja, ahol a keresőkapcsolók kö­zül C3ak egy van föltüntetve, míg a 3. ábra a föltüntetett keresőkapcsolóhoz tartozó csoportválasztót mutatja. Az 1. ábrán a számkapcsolóból csak az áramlökések leadására szolgáló (1) kontak­tus van föltüntetve. A 2. ábrán egy kereső­kapcsoló látható a (2, 3, 4) kontaktuskarok­kal együtt. A valóságban annyi kereső­kapcsoló van, ahány a beszélgetések maxi­mális számának megfelel, tehát például minden 100 előfizetőre 10 darab. A kereső­kapcsolókat az (M) mótor (5) tengelye hajtja s minden előfizető csoport hivóberendezésé­hez egy (r) szabályozó és egy (b) kontaktus­szerkezet tartozik, mely a más rendszerek­nél ismeretes nagyszámú hívó- és szétkap­csoló reléket helyettesíti. Ezen szabályozó­berendezés alkalmazása a relék számának további csökkentését vonja maga után. Min­den keresőkapcsolóval egy csoportválasztó

Next

/
Thumbnails
Contents