68303. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fakárpitok előállítására

Megjelent 1915. évi december lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68B03. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Eljárás fakárpitok előállítására. GBEIF-WERK DEMMIN EDELHOLZGESELLSCHAFT M. B. H. CÉG DEMMINBEN. A bsje'.antés napja 1914 február hó 12-ike. Jelen találmány tárgya eljárás fakárpitok előállítására, valamint maga a fakárpit. A találmány rugalmas, könnyen hajlítható fakárpit előállítását teszi lehetővé, mely domború alátéteken ép oly jól alkalmazható, mint lapos alátéteken és pedig tekintet nél­kül arra, vájjon az alátét fából, czementből vagy habarcsrétegből áll. A fakárpit hajlít­hatósága folytán oly részek", melyeket eddig csak tömör fából lehetett készíteni, most olcsóbb anyagból is készülhetnek és a fa­kárpittal bevonhatók. A hajlékony fakárpitnak további fontos előnye abban áll, hogy a domborítandó fölü­let fényezése a fakárpitnak lapos, kinyúj­tott állapotában eszközölhető és ezután a fényezett «fakárpitot a domború fölületre helyezhetjük. Az ily hajlékony fakárpit előállítása céljából egy aránylag puha alátétre, pld. puha vakfából, linóleumból vagy más ily anyagból készült vékony lemezre egy nemes fából, tölgyfából, mahagóniból, iharfából stb. készült kemény födőfurnirt ragasztunk. A találmány lényege abban áll, hogy a ragasztószernek a nemesfa-furnirba való be­hatolását lehetőleg meggátoljuk, nehogy a födőfurnir merevvé váljék és nehogy a haj­lítás alkalmával törés és repedés képződ­jék. Ennek meggátlására a nemesfa-furnirt az összeragasztás alkalmával hideg állapot­ban tartjuk, míg a vakfából, linóleumból vagy efféléből készült puha alátétet mester­ségesen melegítjük. Többszörösen összeenyvezett farétegeknek előállításánál ismeretes már a ragasztóazer­nek lekötési folyamatát hő segélyével gyor­sítani, azonban ezen ismeretes eljárásoknál az egész összeragasztandó anyagot mindkét oldalról hevítik. A jelen találmány szerint azonban az ismeretes eljárásokkal szemben a fölmelegítést csak egyoldalúan és pedig csak az alátét oldalán eszközöljük. Ezáltal elérjük, hogy a nemesfa-födőfurnir az ebbe behatolni törekvő ragasztóanyagot igen gyor­san lehűti úgy, hogy ez a tulajdonképeni nemesfa-födőfurnirba be nem hatol, hanem ennek csak fölületén marad meg. A puha vakfából vagy linóleumból ké­szült fölmelegített alátétbe azonban a ra­gasztóanyag behatol és a nemesfa-födőfur­nirt a rugalmas alátéttel igen tökéletesen és tartósan összeköti. Az ily módon előállí­tott kárpit, mint már említettük, tetszés szerint meghajlított alátétre erősíthető. Hogy kisebb sugarú íveknél a kárpit leválását meg-

Next

/
Thumbnails
Contents