68293. lajstromszámú szabadalom • Edényöblögetőgép

Megjelent li*5. évi december hó ll-én. MAGY. ^ K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68293. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Edényöblögető gép. WUPPER OTTÓ GYÁROS GEVELSBERGBEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 27-ike. A jelen találmány tárgya edényöblögető­gép, melynek újdonsága abban van, hogy MZ edényt.fölvevő kosarat egy fölü'ről vagy alulról ható hajtómű ide-oda mozgatja úgy, hogy a víznek ezáltal létesülő forgása ha­tályos ütő hatássá alakul át, mely az edénynek egészen tiszta öblítését ered­ményezi. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosítási alakját tün­leti föl. Az (1) kereten (1. ábra) a (2) profilvasak vannak megerősítve, melyeknek függélyes szárai vágány gyanánt vannak kiképezve és melyek a derékszögű, vagy másképpen . alakított (3) tartályokat hordják. Ezen tar­tályok belső falain (a) duzzasztólécek, fene­kein pedig (5) talpíjsapok vannak. (4) az edény fölvételére szolgáló kosár, melynek feneke (5a) talpcsapágy van fölszerelve, míg fölül a kosárról levehető (6) födő van, melyhez a függélyes (7) tengely csatlako­zik. Ezen tengely a (8) perselyben van ágyazva és vízszintes (11) korongot hord, melynek alsó fölülete (10) csapokat hord és ily módon hajtókorongot alkot. A (8) persely a (30) kar útján (2. ábra) (27) ko­szorúval van összekötve, mely viszont (28) karok vagy bordák útján a (20) szállító­kerethez van kötve. Az ezen kereten (22) csapok körül forgó (21) kerekek (1. ábra) lehetővé teszik, hogy a (20) keret a rajta függő kosárral együtt a (3) tartályok fölött ide-oda fusson. Részben ezen keretben, részben ezen keret (15) hídjában vízszintes (16) orsó van ágyazva, melyre a (17) kézi­kerék van fölékelve. A (16) orsó belső vé­gére (14) hajtókerék van fölékelve, mely a (11) korong (10) csapjaival, valamint a (11) koronggal egy darabban lévő (12) fogas­rúddal kapcsolódhat és melynek alsó (13) vége a (7) tengelyre van ékelve. A fogas­rúd (12) bordával van ellátva (3. ábra), melynek külső fölületére egy a (26) csaj) körül forgó (25) görgő támaszkodik. Ha a kosár le van bocsátva (1. ábra), akkor a (14) fogaskerék a (11) koronggal kapcsolódik és ezen korong a kosárral együtt a (17) kézikerék segélyével forgat­ható, azonban csak ide-oda menő, illetve lengőmozgást végezhet. Minden ezen moz­gáson túlmenő elforgás a (14) keréknek a (12) fogasrúd (z) fogaival való kapcsolódá­sát eredményezi, minek következtében a fogasrúd a (4) kosárral együtt megemelte­tik. A (27) koszorú (29) karján (3. ábra), csuklósan elrendezett és a (16) tengelyen elrendezett kilincekerékbe kapcsolódó kilincs

Next

/
Thumbnails
Contents