68284. lajstromszámú szabadalom • Gáznyomás által működtetett önműködő lőfegyver

_ Megjelent 1915. évi november hó 10-én. MAGY. gfe* KIR SZABADALMI JBTF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68284. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Gáznyomás által működtetett önműködő lőfegyver. MART1NEZ-SILVA LUIS ÜGYVÉD BOGOTÁBAN. A bejelentés napja 1914 május hó 8-ika. A találmány tárgya oly önműködő lő­fegyverekre vonatkozik, melyeknél a töltény töltésének föllobbanásából származó gázok egy része a különböző szervekre való be­hatás létesítése céljából a fegyverszerke­zetbe bocsáttatik. Az alábbiakban leírandó szerkezet egyik jellemzője, hogy két rúgót tartalmaz, me­lyek egyike a závárzat nyitására, másika pedig annak zárására szolgál és melyek egy a gázok hatása alatt eltolt dugattyú ál­tal befolyásolt szerv útján egyidejűleg nyo­matnak össze. Egy másik jellemzője a talál­mány tárgyának az, hogy a nyitórúgó a závárzat nyitása céljából csakis akkor ter­jedhet ki, ha a golyó a csövet elhagyta, továbbá, hogy a szerkezetet működtető gá­zok a csőbe annak hátsó részétől aránylag nagy távolságban lépnek be. A tálálmányt továbbá az jellemzi, hogy bepiszkolódni képes öszzes részek tisztítása egyetlen rész eltávolítása és az ágy levétele nélkül esz­közölhető, valamint, hogy a szerkezet fő­része két csőben van elrendezve, melyek egymásba vannak csavarolva úgy, hogy egyik cső a másik meghosszabbítását ké­pezvén, a két cső egy egészet alkot. Végül a találmány tárgyát az jellemzi, hogy az önműködő szerkezet a závárzat részeihez képiest elfoglalt viszonylagos helyzete követ­keztében a fegyver működését, föltéve, hogy a gázok belépési helye el van zárva, nem önműködő, tehát kézzel való működtetés esetén sémmiképen sem befolyásolja. Ez az önműködő szerkezet oly lőfegyve­ren van alkalmazva, melynek závárzata oly berendezéssel van fölszerelve, mely zárt závárzatnál az önműködő szerkezetnek és a závárzat ütőszögének függetlenségét ön­működően biztosítja úgy, hogy ezen fegyver­nél az önműködő lövésről a kézzel való, nem önműködő lövésre való átmenetnél csak az szükséges, hogy a lövész a gázoknak a szerkezetbe való beáramlását egy művelet­tel megszakítsa, mire a závárzatot kézzel tetszés szerint nyithatja vagy zárhatja. Az ezen célt szolgáló szerkezet föltaláló­nak egyúttal benyújtott má9ik szabadalmá­ban van ismertetve. A két rúgó együttes összenyomása két lényeges előnnyel jár és pedig először is azzal, hogy a gázok által kifejtett nagy erőnek ugyanazon pillanatban a berendezés összes ellenállásai vannak szembehelyezve úgy, hogy ezek a gázok a berendezés által • kifejteni képes legnagyobb ellenállásra ta­lálnak, ami által az egyes részek elmoz­gatásának erőszakos volta lehetőség szerint

Next

/
Thumbnails
Contents