68229. lajstromszámú szabadalom • Eljárás félcellulózának előállítására

Megjelent lt)1915. évi október hó 27-én. MAGY. gtat Ivlft. SZABADALMI FJ|| G HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68229. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás félcellnlozának előállítására. BERGERHOFF ERNST GYÁRIGAZGATÓ DRESDENBEN. A bejelentés napja 1915 január hó 5ike. Elsőbbsége 1914 január hó 10-ike. A szulfitcellulózának előállítására szol- i gáló ismert eljárások abban állanak, hogy a fát pl. vágógépeken fölapríljuk és az ekként előállított fadarabokat nyomásnak ellenálló főzőkazánokban, az alkalmazott főzési módnak megfelelően 8 óráig vagy ennél hosszabb időtartam alatt, szulfit­oldatban nagyobb hőmérsékletre hevít­jük föl és rostpéppé főzzük szét. Ezen eljárásoknál körülbelül a faanyag fele oldatik 1 öl, még pedig első sorban az inkrustáló anyagok, vagyis a lignin­szerű anyagok. Az oldott anyagoknak ezt a rengeteg tömegét a műszaki gyakorlat ma még értékesíteni nem tudja, amikor is ezen anyagok a szennyvizekben mint terhes hulladékanyagok távoznak. Mint­hogy pedig a szennyvizeknek kénoxyd­tartalma nemcsak veszteségekre ad okot, hanem körülményes közömbösítést is szükségessé tesz, a főzési műveleteket úgy vezetjük, hogy a szennyvíznek kén­dioxydtartalma lehetőleg csekély legyen. A jelen találmányt képező eljárásnál, mely az ismert eljárásokkal szemben a főzési műveleteknek megrövidítése által tűnik ki, ezen hátrányok, illetve kellemet- 1 lenségek legnagyobb részben el vannak | i kerülve. Ezen eljárásnál egyrcszt a ter­melt cellulózának mennyisége 30%-kaí nagyobb, másrészt pedig a szennyvizek­kel távozó terhes hulladékanyagoknak mennyisége jóval kisebb, mint az ismert eljárásoknál, amihez még az az előny is járul, hogy a szulfitoldalok igen tökéle­tesen használtatnak ki. Ezek az előnyök lehetővé teszik, hogy kisebb vízfolyások mellett ott is telepíttessenek és tarttassa­nak üzemben a találmányt képező eljá­rás szerint dolgozó gyárak, ahol az is­mert eljárások szerint dolgozó gyáraknak létesítését a szennyvizek által okozott kellemetlenségek eddig meggátolták. Ismeretesek ugyan már eddig is oly el­járások, melyek félcellulózát állítanak elő, illetve amelyeknél a normális főzés után visszamaradt összes oldat vagy ennek egy része a további főzéseknél használta­tik föl. Ezen eljárásoknak azonban kö­zös jellemzője a szulfitoldatnak lehető tökéletes kihasználása volt, míg a talál­mányt képező eljárásnál friss oldat hasz­nálata esetében, a főzést megszakítjuk,, mihelyt az oldatnak kéndioxydtarlalma 1 az 1%-ot eléri vagy esetleg még előbb is I úgy, hogy az oldat kémiailag még igen

Next

/
Thumbnails
Contents