68192. lajstromszámú szabadalom • Elektromos riasztóberendezés zárak jogosulatlan nyitásának megakadályozására

Megjelent 1915. évi október hó 2l-é i i. MAGY. SZAKAD ALMI. KJR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68192. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Elektromos riasztó berendezés zárak jogosulatlan nyitásának megakadályozására. SCHÜMANN OTTÓ EGYESÜLETI REVISOR BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1913 jonins hó 17-ike. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 5-ike. A jelen találmány tárgya zárak jogosu­latlan nyitásának megakadályozására szol­gáló olyan riasztóberendezés, melynél áram­záró szerv gyanánt több, a zár testéből ki­lépő szög szolgál, mely utóbbival azután az ajtókeretben elrendezett kontaktushelye­ket egymással összekötik. A találmány lényege már most az, hogy a zárban két, az említett szögeket befolyá­soló ütközőtest úgy van elrendezve", hogy ha kulcsot, vagy valamely más ilyen tár­gyat vezetünk be a zárba és azt valamelyik irányban elforgatjuk, a két ütközőtestnek mindig legalább is egyiket el kell hogy tol­juk, mielőtt a kulcs, vagy annak helyette­sítője a reteszhez juthatna. Ezen ütköző­testek emellett úgy vannak berendezve, hogy közönséges használat alkalmával a kulcs nem maradhat függve, hanem az üt­közőtesteket vízszintes iránybán föltétlenül el kell hogy tolja, tekintet nélkül arra, hogy milyen alakú a kulcs vagy az álkulcs szakála. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy példaképem foganatosítási alakban a riasztó berendezésnek a záron való helyezését, nem működtetett helyzet­ben, és pedig a záron keresztül vezetett függélyes metszetben, ábrázolja, a 2. ábra a zár azonos metszete a riasztó­berendezésnek kulcs segélyével való mű­ködtetésekor, a 3. ábra a zár vízszintes metszete az 1. ábra I—I vonala mentén, a 4. ábra végül az ajtókeretben lévő kon^ taktushelyek egyikének keresztmetszete. Az elektromoscsengő kontaktusainak zá­rására két az (1) zártestben eltolható (2) és (3) szög szolgál, melyek közül az első, a (4) vezetőszög segélyéyel a zártest (5) hasi­tékában vízszintesen vezettetik. A (2) szö­gön a (6) ütközőtest van elrendezve, míg a másik (7) ütközőtest a (8) tengely körül forgatható kétkarú emeltyű gyanánt van ki­kéfiezve. A két (6) és (7) ütközőtest oly közel van egymáshoz, hogy a kulcs, vagy valamely más ilyen tárgy bevezetésekor a két ütköző­testnek legalább is egyike rögtön oldalra kell, hogy tolódjék; az ütközőfölületek alakja azonban lehetővé teszi, hogy a kul­csot használata alkalmával, valamelyik irányban tetszőlegesen elforgassuk anélkül, hogy a kulcs szakála legyen az bármilyen alakú is, az ütközőfölületek valamelyikén függve maradhatna. Minthogy az ajtóbélés, csak egyik olda­lán használható a (7) ütközőtest, mint már

Next

/
Thumbnails
Contents