68165. lajstromszámú szabadalom • Építkezési fölvonó

Megjelent 1915. évi október hó 7-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68165. szám, V/f. OSZTÁLY. Építkezési fölvonó. „GOLIATH" BAUMATERIALIÉN AUFZUG-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG WIENBEN. A 66133. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1912 augusztus hó 6-ika és elsőbbsége 1912 május hó 18-ika. A találmány a 66133. sz. szabadalom sze- | rinti építkezési fölvonóra vonatkozik és an­nak továbbfejlesztése. Hogy az anyagszállító-szekrényeknek a szállítókosárból való kiemelésénél az utóbbi­nak időelőtti lefelé mozgását megakadá­lyozzuk, a találmány szerint oly berendezés­ről gondoskodunk, amely a (6) kengyel föl­csappantásakor a szállítókosarat rögzíti. Ezen = célból a (6) kengyel (8) retesszel vagy más effélével kényszerkapcsolásban áll és pedig oly képen, hogy a (8) retesz a (6) kengyel fölcsappantásakor előre mozog és ezen hely­zetében azt a (2) vezetőállvány (7) mere­vitősinjei támasztják alá úgy, hogy a szál­lítókosár csak akkor sülyeszthető, ha á munkás a (6) kengyelt használati helyzetébe ismét visszacsappantotta. A föltüntet.ett fo­ganatosítási alaknál ezen célból a (8) retesz a forgathatóan ágyazott (6) kengyellel a (9) hasítékvezeték útján áll összeköttetésben úgy, hogy a (8) retesz a (6) kengyel elfor­gatásánál egyenes vonalban eltolódhatik. Természetes, hogy a rögzítés azáltal is fo­ganatosítható, hogy a retesz előretolt hely­zetében az állvány külön e célra kiképe­zett reteszhasítékába hatol és ezáltal a szál­lítókosarat helyzetében rögzíti. | Minthogy a szállítókosár mozgási sebes­sége nagy, oly berendezésről is kell gon­doskodni, amely a szállítókosárnak a föld­höz való ütközését megakadályozza. A talál­mány értelmében ez előnyösen szalagfék vagy más efféle útján történik. A szalagfék (10) emeltyűi a lefelé mozgó kosár pályá­jába nyúlnak és az ütközés folytán elállítva, : a féket meghúzzák. A föltüntetett kettős fölvonónál, amelynél a szállítókosarak vál­takozva föl- és lefelé mozognak két fék­emeltyű van elrendezve, amelyeket válta­kozva mindig a lefelé menő szállítókosár működtetett. Annak meggátlása végett, hogy a gyors fékezés folytán a szállítókötél a kötélkorong (16) hornyából kicsússzon, a találmány értel­mében a korong alúl kerületének egy ré­szén a (17) vályúval el van zárva. Ez a vályú a szállítókosár-állványhoz van erő­sítve. Hogy a szállítókosár a szállítókötél el­szakadásánál le ne zuhanhasson, a föltün­tetett foganatosítási alaknál fogókészülékek vannak elrendezve, amelyek a (11) excenter vagy más efféle elforgása folytán jönnek működésbe. A föltüntetett foganatosítási alaknál olyan elrendezés van alkalmazva,

Next

/
Thumbnails
Contents