68148. lajstromszámú szabadalom • Termooszlop

Megjelent 1915. évi október iió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68148. szám VII/g. OSZTÁLY. Termooszlop. MARSCHALL JOHANNES MÉRNÖK DRESDENBEN. A 64131. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1913 április hó 22-ike és elsőbbsége 1912 julius hó 23-ika. A 64131. sz. szabadalommal oly termo­oszlop van védelem alá helyezve, mely­nél a fűtőcső körül gyűrűalakban elosz­tott elemek basábalakú tömbökké van­nak összefoglalva s mindegyik tömb a többitől függetlenül levehetően van a fűtő­csőre szerelve. A jelen találmány a törzs­szabadalom szerinti termöoszlopnak oly kivitelére vonatkozik, amelynél az elem­tömbök mindegyik gyűrűn belül rugal­mas szervek útján vannak egymással összekötve. Az összeköttetésnek egy kiviteli alak­ját a mellékelt rajz tünteti föl, me­lyen az 1. ábra a törzsszabadalom szerinti termo­oszlop fölülnézete, a 2. ábra a szomszédos tömböknek a je­len találmány szerinti összeköttetését föl­tüntető részletrajz, a 3. ábra pedig egy tömb homlokné­zete. A föltüntetett kivitelnél a tömbök (1) keretekbe vannak foglalva s a keretolda­lak (2) összekötő csavarjaiba (3) tekercs­rugók vannak akasztva, melyek a szom­szédos tömböket összekötik. A tömbök pl. őt elemből állhatnak, melyeket az (1) keretnek a (2) csavarok segélyével tetszőlegesen meghúzható két fele kapocs módjára összetart úgy, hogy ha a keret elég szilárd, akkor a (b) csa­varszögek (1. ábra) elhagyhatók. A keret az elemektől el van szigetelve, vagy pe­dig szigetelő anyagból készülbet. A (3) rugók szabad végei a szomszédos kere­tek (2) összekötő csavarjaiba vannak akasztva úgy, hogy a tömbök együttesen zárt láncot alkotnak. Az ily módon keletkező zárt láncban a (3) vonórugók a tömböket a fűtőcső­höz szorítják, mivel a lánc a fűtőcső kö­zépvonalai felé összeszorulni törekvő ru­galmas szalagot alkot, mely a fűtőcsőnek a hevítés által okozott kiterjeszkedései­hez könnyen alkalmazkodik. A (3) rugók arra is fölhasználhatók, hogy az áramot egyik tömbtől a másik­hoz vezessék, tehát ez esetben nincs kü­lön összekötő kábelre szükség. Az egyes tömbök a (3) rugóknak a szomszédos tömbökből való kiakasztása után könnyen levehetők. A levett tömb helyébe a kicserélés vagy javítás megtör­téntéig egy rugót kell a kél végső tömb keretei közé iktatni, amely rúgó a többi

Next

/
Thumbnails
Contents