68138. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a kormánykerék magassági helyzetének beállítására mótoros ekéknél

Megjelent 1915. évi szeptember hó 27-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI M P HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68138. szám. X/a. OSZTÁLY. Szerkezet a kormánykerék magassági helyzetének beállítására mótoros ekéknél. STOCK MOTORPFLUG GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLINBEN. Az 50899. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelenteti napja 1914 junius hó 16-ika és elsőbbsége 1913 julius hó 11-ike. A jelen találmány tárgya az 50899. számú törzsszabadalomban védett, mótoros ekék kormánykereke magassági helyzetének be- | állítására szolgáló szerkezetnek egy tovább­képzési alakja, mely az ismert ily szerkeze­tekkel szemben azáltal tűnik ki, hogy a magasságbeállító hajtóműben ütközők van­nak elrendezve, melyek a kézzel bekapcso­landó hajtóműnek önműködő kikapcsolására szolgálnak. A törzsszabadalomban védett szerkezetnek ezen továbbképzési alakja fő­leg akkor előnyös, ha a magasságnak be­állítása mótoros erővel történik, mert az ekevezető, akinek az ily szerkezeteknek kezelésénél csakis a hajtóművet kell be-és kikapcsolnia, a tulajdonképpeni be- vagy kikapcsolásra pedig erőkifejtést és figyel­met fordítani nem kénytelen, gondatlan­ságból igen könnyen hagyhatja a hajtó­művet bekapcsolva. Ilyenkor, pl. ha a kor­mánykerék és az ekekeret között összeköt­tetést létesítő tartónál fogazott rúddal kap­csolódó fogazott kerék van alkalmazva, a kerék a rúdból vagy kikapcsolódik vagy pedig, ha a rúd mélyített fogakkal bír, az utolsó fogaknál eltörik. A jelen továbbképzési alaknál ez a hát­rány oly ütközőknek alkalmazásával van elkerülve, melyek a hajtóművet, lökete vég­pontjának elérése előtt, a kellő időben ki­kapcsolják. Ezek az ütközők a magasság­beállító hajtóműnek valamely részén, leg­előnyösebben a kormánykerék tartóján van­nak elrendezve, mert ez utóbbi esetben könnyen áttekinthetők, egyszerű módon al­kalmazhatók és a hajtómű végállásának megfelelő helyzeteikben való pontos be­állításuk könnyen elvégezhető. Az ütközők a találmánynak egyik foga­natosítási alakjánál beállíthatók úgy, hogy a magasságbeállító hajtóműnek kikapcso­lása egy bizonyos, előre meghatározott ál­lásban, önműködően következik be és az eketest, a kormánykeréknek az ekekeret­hez képest végzett minden eltolása után, önműködően áll be ugyanabba, a kívánt szántási mélységnek megfelelő állásába. A mellékelt rajzokban a jelen találmány­nak két foganatosítási alakja példaképpen van föltüntetve. Az 1. ábra egy, a találmányt képező beállító­szerkezettel fölszerelt mótoros ekének fölül-I nézete, részben metszete. A | 2. ábra az eke egy részének egy, az ! A—B nyomvonallal (1. ábra) bíró síkra i merőleges képsíkra vetített oldalnézete. A

Next

/
Thumbnails
Contents