68137. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű távolban való kormányzásra

Megjelent 1915. évi szeptember hó 27-én. MAGY, SZABADALMI ÍÜR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68137. szám. XV/a. OSZTÁLY. Vezérmű a távolban való kormányzásra. SIEMENS-SCHUCKERT WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A 64082. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1913. janaár hó 25-ike és elsőbbsége 1912 julius hó 24-ike. A törzsszabadalomban fényszóróknak és más effajta készülékeknek vagy járművek­nek pl. hajóknak a távolban való kormány­zására szolgáló berendezés van védve; eszerint egy távcsőnek a vízszintes síkban való mozgása gerjesztő u. n. küldő kap­csoló' berendezés útján és rölék, valamint motorok segélyével a beállítandó készülékre vitetik át. A beállítás végeztével a kapcsoló berendezést a vezérlő gépekkel szinkrón járó hajtó motorok a távcsőhöz képest ugyan­olyan relatív helyzetbe állítják be, aminő­ben a mozgás kezdetén az utóbbihoz képest volt, mire mind a beállító, mind pedig a szinkrón motorok rövidre záratván, megálla­nak. E kormányzó berendezésnek még az a fogyatékossága, hogy egy-egy ily kapcsoló berendezéssel csak egy fényszórót vagy más készüléket kormányozhatunk, holott olykor a távcső mozgását egyidejűleg több, egymástól távoleső pontra kell átvinnünk. A jelen találmány tárgya a törzsszabadalom­mal védett vezérműnek oly javítására vo­natkozik, amellyel a távcső mozgásának több, távoli pontra való egyidejű átvitele válik lehetővé. A találmány lényege abban rejlik, hogy a törzsszabadalmi leírás rajzán látható (2) motort, amelyet a távcső által vezérelt fő­kapcsoló (küldő) berendezés elektromosan működtet, nem használjuk föl közvetlenül a fényszóró mozgatására, hanem egy több­fázisú feszültség-elosztóval kötjük mechani­kusan össze, amelynek többfázisú árama több tetszőleges helyen hajt szinkrón moto­rokat. E motorok viszont szinkrón jobban mondva utána forgató berendezésű segéd­kapcsolót hajtanak, amely a fényszóró hajtó motorát kapcsolja be közvetlenül vagy rölék útján. Ez az utóbbi mótor vele együtt el­forgatja a segédkapcsolót is. amelynek egyes alkotó részei, mihelyt ismét eredeti viszony­lagos helyzetükbe jutottak, a hajtó motort kapcsolják ki; ezzel egyidejűleg a fegyver­zete rövidre záratik és a mótor azonnal megáll. A mellékelt rajz 1. ábrája egy ilyen be­rendezésnek általános sémáját tünteti föL Az (a) mótor, mint már említettük, a törzs­szabadalmi rajz (2) motorának felel meg,, csakhogy nem a fényszóró mozgatására szolgál hanem a feszültségelosztóval van mechanikai kapcsolatban. A feszültségelosztó a helytálló (k) kollek­torból áll, amelynek az x-x tengelyhez

Next

/
Thumbnails
Contents