68076. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a celluloza acetonban oldódó savesztereinek előállítására

Megjelent 1915. évi szeptember hó 15-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS . 68076. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás a cellulóza acetónban oldható savesztereinek előállítására. KNOLL & C° CÉG LUDWIGSHAFENBEN. A 62464. sz. szabadalom II. pótszabadalma, melynek bejelentési napja ]913 julius hó 5-ike és elsőbbsége 1912 augusztus hó 1-je. A 62464. 1. sz. törzs- és 66294. I. sz. pót­szabadalomban kimutattuk, hogy acetónban oldhatatlan acidilcellulózák az erősen hidro­litosan ható kénsav vagy hasonló savak távollétében, megfelelő mennyiségű víz hozzá­adásával előnyösen átalakíthatók acetónban oldható, kiváló tulajdonságú termékekké. Ezen eljárásnál úgy a szappanosító folya­matok, valamint a cellulóza molekuláknak hidrolitos bomlási processzusai igen kis mértékre szorítkoznak, ha a fönti sza­badalmakban megadott föltételeknek meg­felelően erős savak kizárása mellett, gyenge hatású katalizátorokat használunk. Eddigelé az aöetónban oldhatatlan acidil­cellulózák átalakítására acetónban oldható termékekké csak erős savakat használtak víz jelenlétében úgy, hogy az átalakulásnál erős hidrolitos folyamatok mentek .végbe; úgyszintén eddigelé általában az a nézet volt elterjedve, hogy ezek a hidrolitos fo­lyamatok idézik elő az acetónban oldhatat­lan termékek összes átalakulásait. Ezen föl­tevés után a 62464. 1. sz. törzs- és 66294. I. sz. pótszabadalmakban ismertetett eljárá­sok, amelyeknél az erős hidrolitos hatású katalizátorok hiányoznak, sem voltak már előre láthatók, míg további kísérletek ki­mutatták, hogy hasonló átalakulásoknak melegben való foganatosításánál a fönti szabadalmakban ismertetett eljárásoknál a víz teljesen nélkülözhető. A jelen találmány szerint acetónban oldható acidilcellulózák készítését a 62464. 1. sz. törzs- és 66294. I. sz. pótszabadalomban (amikor savanhidri­dek nincsenek jelen) ismertetett eljárások szerint a víz elhagyásával és más anyagok hozzáadása nélkül vagy előnyösen megfelelő más anyagok, mint alkohol, glicerin, aceti­nek, oxisaveszterek stb. jelenlétében is fo­ganatosíthatjuk. E mellett a hozzáadott anya­gok gyakran töltőanyagok gyanánt szolgál-1 hatnak az előállított acidilcellulózák szá-I mára. Ezen víznélküli, savanhidridek távollété­ben foganatosított átalakulási folyamatoknál katalizátorok jelenléte nem föltétlenül szük­séges; mindazonáltal a katalizátorok hatása az átalakulás időtartamára és hőmérsékle­tére gyorsító, némelykor pedig lassító érte­lemben fönforog; úgyszintén a kapott ace­tónban oldható termékek tulajdonságai az itt alkalmazott katalizátorok megválasztása szerint bizonyos mértékben módosulnak. Ha az acetónban oldhatatlan acidilcellu­lózáknak alakjaikba való átalakítását primér,

Next

/
Thumbnails
Contents