68064. lajstromszámú szabadalom • Önmagától záródó rugalmas összekötő eszköz

Megjelent 1915. évi szeptember hó 15-én. MAGY. KIR SZABADALMI fPj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68064. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Önmagától záródó rugalmas összekötő eszköz. BLANC LOUIS KERESKEDŐ LAUSANNEBAN. A bejelentés napja 1914 december hó 31-ike. Elsőbbsége 1913 december hó 31-ike. A találmány tárgya tekercsrúgóból ké­szített összekötőeszköz, amely tehát termé­szeténél fogva rugalmas és amely akképen van elrendezve, hogy önmagától záródik és saját rugóerejének hatása folytán zárva tartatik. E célból az eszköznek két vége olyan zárószerkezettel van ellátva, hogy ezen két zárószerkezet csakis az összekötő szerkezetre kifejtett csavaróhatás útján hoz­ható egymással kapcsolatba, amely csavaró­hatás azután megfordítva azon igyekszik, hogy a zárat zárt helyzetben tartsa. A mellékelt rajzon a találmánynak példa­képen karkötő vagy kulcsgyűrű alakban való foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a nyitott, illetve szabadon ha­gyott összekötő eszközt mutatja, a 2. ábra ugyanezen eszköznek önmagában zárt alakú alaprajza, míg a 3. ábra a 2. ábra oldalnézete. A föltüntetett foganatosítási alaknál (a), egy. tekercsrúgó, amelynek végeire a (d) bajonettzárnak egy-egy (b), illetve (c) záró­darabja van ráerősítve. Az egyik záródarab­nak (e) pecekje és a másiknak (f) kivágása akképen van elrendezve, hogy az (e) pecek­nek az (f) kivágásba való betolása céljából szükséges az (a) tekeresrúgó csavarását igénybe venni úgy, hogy ez a csavarás azután a bajonettzár kiiktatása ellen mű­ködik. A zárószerkezet más fajta is lehet, mint egy bajonettzár. A leírt összekötőeszköz igen sokféle célra használható, így pl. mint kulcskarika, vagy mint karkötő, harisnyakötő, vagy kutya­nyakkötő, vagy pedig mint transzmisszió­szerkezet is. Ha jól van készítve, akkor nincsenek semmiféle kiugrásai. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tekercsrúgóból álló rugalmas összekötő­eszköz, jellemezve azáltal, hogy két vége olyan zárószerkezettel van ellátva, hogy azok csakis az összekötőeszközre gyakorolt csavaró hatás útján köthetők egymással össze, mely csavaró hatás azután a zár szétbontása ellen működik. 2. Az 1. igény szerinti összekötőeszköz fo­ganatosítási alakja, amely olyan tekercs­rúgóból áll, amelynek két vége a bajo­nettzárnak egy-egy végét hordja. (1 rajzlap melléklettel.) PAl AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents