68056. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szilárd és folyós zsírok és zsírhoz hasonló anyagok elválasztására

Megjelent 1915. évi szeptember hó 11-én. MAGY. KIK. SZABADALMI Wm HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68056. szám IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szilárd és folyós zsírok és zsírhoz hasonló anyagok elválasztására. N1TSCH STANISLAUS ÉS DR WINTERSTEIN FRITZ VEGYÉSZEK POZSONYBAN. A bejelentés napja 1914 julius hó 15-ike. Elsőbbsége 1913 december hó 12-ike. A 42434. sz. magyar szabadalomban is­mertetve van égy eljárás szilárd és folyós zsirok és zsírhoz hasonló anyagok elválasz­tására, mely abban áll, hogy a megolvasz­tott keveréket vízzel elegyítjük, melynek hőmérséklete csak valamivel alacsonyabb, mint a keverék dermedési pontja, ami akké­pen történik, hogy a melegen-folyós zsír­nemű keveréket egy porlasztókészülék belső csövén, a hidegebb vizet annak külső csö­vén egy tartányba vezetjük, ahol a szétvá­lás a keveréknek hirtelen lehűlése követ­keztében áll elő. Ezen eljárásnál azonban előállanak a nagyobb üzemköltségek, vala­mint a gyakran kifogásolt nagyobb gőz- és vízfogyasztás okozta hátrányok. A jelen találmány célja ezen hátrányok elkerülése. Ezt azáltal érjük el, hogy a ke­veréket ismert módon vízzel elegyítjük és hogy azután az olajon úszó lyukacsos tömeget vízszintes szitával éa lejtős fenék­kel ellátott kádban addig halmozzuk, míg az a kád lejtős födeléhez nem sajtoltatik; az önsajtolás folytán a tömegben foglalt olaj kiválasztatik és úgy ez utóbbi, vala­mint a víz behatása folytán kiválasztott olaj, két csövön át, amelyek a kád mellső sarkaiban a szita fölött elrendezett két csa­tornába érnek, lefolyik. A rajzon az eljárás keresztülvitelére szol­gáló berendezés egy példaképeni foganato­sítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábra a berendezés függélyes közép­metszete, a 2. ábra fölülnézet és a 3. ábra előlnézet. Az eljárás foganatosítása már most a kö­vetkezőképen történik. Az (1) porlasztókészülék belső csövén is­mert módon a megolvasztott keveréket, a külső csövön pedig vizet fecskendezünk a (2) kádba, mi mellett a szilárd alkatrészek a folyós , alkatrészektől teljesen elválnak. Maga a (2) kád fordított tetőalakú, előre felé lejtős (3) fenékkel van ellátva; a fenék fölött (4) fűtőkígyó és e fölött a vízszintes (5) szita van elrendezve. Az (1) porlasztó­készülék rézsútos helyzetben van a kád hátsó része fölött elhelyezve. A kád mellső sarkaiban két (6, 61 ) csatorna van elren­dezve, amelyek fölülről egészen az (5) szi­táig érnek. Ezekbe a csatornákba alulról két, a (7, 71 ) csapok által elzárható (8, 81 ) cső ér, amelyeknek torkolatai valamivel (leg-

Next

/
Thumbnails
Contents