68053. lajstromszámú szabadalom • Köldöksajtó kőszénből, kokszból és hasonló anyagból való brikettekhez

Megjelent 1915. évi szeptember hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6805B. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Köldöksajtó kőszénből, kokszb'ól és hasonló anyagból való apró brikettekhez. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG KÖLN-KALKBAN. A bejelentés napja 1914 február hó 12-ike. Elsőbbsége 1913 február hó 13-ika. Találmányunk tárgya köldöksajtó kőszén­ből, kokszból és hasonló anyagokból való apró téglákhoz (brikettekhez). Eddigele kő­szénből apró darabos téglákat (briketteket) hengersajtók segítségével készíttettek, me­lyek azonban, sajtolóhatásuk következtében, több kötőanyagot igényelnek, mint a köl­döksajtók. Az apró darabos barnaszén téglák előállításánál használatos dugattyús szalag­sajtók, melyek a sajtolóesatornában lévő, éles élű bordák segélyével, az egyes téglák szétválasztását eszközlik, kőszénből vagy kokszból téglák előállítására nem alkalma­sak, mivel a téglák érdes fölületeket és éles éleket kapnak és ezáltal igen sok anyag elporlódik. Találmányunk szerint a téglává sajtolandó (brikettezendő) anyagot első sorban vékony osztatlan lemezzé sajtoljuk, melynek magas­sága kb. a kívánt tégla vastagságának fe­lel meg. Közvetlenül ezután ezen lemezt két köldöklemez között, melyek több, egy­mást keresztező ékalakú résszel vannak el­látva, több, tetszőlegesen apró darabra vág­juk szét. Minthogy ezen szétvágás nagy nyomás alatt történik és a téglaélek olda­lára kitérése nem lehetséges, ennélfogva az egyes részek nagy szilárdságot kapnak, ami­nek következtében csak igen csekély meny­nyiségű kötőanyag szükséges. A csatolt rajzon ezen téglák előállítására szolgáló berendezés van függőleges hossz­metszetben föltüntetve. (1) a sajtó állványa,. (2) a töltőhenger, amelyből a téglává saj­tolandó (brikettezendő) anyagot a (4) kavaró­kar söpri a (3) formába, aminő formák, is­meretes módon, egy végnélküli lánccá van­nak egyesítve. E formákat az (5, 6) metsző­tárcsák tartják helyzetükben és vezetik to­vább. Miután a (3) formakeret sajtolandó anyaggal megtöltetett, az (5) menesztőtár­csát, ismeretes módon, kilincsszerkezet vagy hasonló 1 /5 fordulattal elforgatja, a meg­töltött (3) formakeret a (7) sajtolóköldök alá kerül és nagy nyomás alatt, szilárd lemezzé sajtoltatik. A (8) vastraverz emellett a helyt­álló ellendugattyú gyanánt szolgáló forma­feneket, a (9) lemez pedig a sajtolóforma fenekét képezi. Az (5) menesztőtárcsa to­vábbi forgásakor a lemezalakú téglát tar­talmazó (3) formakeret a (10) osztódugattyú alá és az (5) menesztődobra jut, melynek kerületét a (10) osztódugattyúhoz hasonló (11) lemezek képezik. Ily lemezek fogana­tosítási alakjai a rajzon, az ábra alatt, fölül­nézetben vannak föltüntetve. A (10) dugattyú

Next

/
Thumbnails
Contents