68048. lajstromszámú szabadalom • Javítás forgó mezőjű indukciós gépek kompoundálásában

- 2 kölcsönösen lerontsa. Az egyszerűség ked­véért egész fejtegetésünket a rótor- és a sztátor-áramkörökben egyenlő effektív am­pére-tekercselésű gépekre vonatkoztatjuk. • A sztátor-áram (w) frekvenciája, a rótor­áram (v) frekvenciája, a generátor másod­percenkénti (n) fordulatszáma és póluspár­jainak (p) száma a következő ismert viszony­ban vannak egymással: pn = u-)-v föltéve, hogy minden értéket a szinkrónon túli állapotban pozitívnek számítunk. A szé­riestranszformátor működési módjának vizs­gálatához a sztátor- és a rótor-áramkörök számára a feszültségi egyenletet kell föl­állítanunk. Emellett az ohmikus ellenállás és a szóródás, amelyek csak szekundárha­tást fejtenek ki, figyelmen kívül maradhat. Ha a generátor főmezőjét (<£) betűvel, ható tekercsszámát (w)-vel, a külső hálózati feszültséget (E)-vel és a szabályozható (t) transzformátor áttételi viszonyát (ü)-vel je­löljük, ebben az esetben a generátor sztá­tor-feszültsége számára a következő értéket kapjuk: es t = E + es = o). W<t> 2. míg a rótorfeszültség értéke er = üE — es = v.W< t> 3. lesz. A fenti három egyenletből a sztátoráram frekvenciája számára egyszerű számítással a következő képletet kapjuk: pn /, es \ w= ~í+tr ( ~w) és ha a sztátorfrekvenciának ama értékét, amelyet a szériestranszformátor nélkül kap­. nánk (W0 )-lal jelöljük, amelyen •ebben az esetben a frekvencia változását a következő képlet adja meg: Ha most az (s) szériestranszformátornak kívülről egy bizonyos mezőt kölcsönzünk, ebben az esetben a frekvenciát a méllék­körü (t) transzformátor tetszőleges állásánál megváltqztathatjuk. Ha a mezőt a terhelési áramtól függővé tesszük, ekkor a terhelés­sel a frekvenciának automatikus esését, tehát a frekvenciakompoundálását érjük el. De a periódusszámmal egyidejűleg a ge­nerátorban a (4') főmezőnek ereje is meg­változik. Ha a szériestranszformátor nélkül meglevő mezőt (4>0 )-lal és a megfelelő sztá­torfeszültséget eVlal jelöljük, ekkor a mező változását a (2) és az (5) számú képletből következő módon kapjuk: 1 4- - A-<P _ e s t 1 E <Po ~ *> e°st — . _ e s 6 ­E a mező erősbödése tehát több mint kétszer oly nagy, mint a periódusszám relatív esése. Ha egy öngerjesztésű forgómezőjű induk­ciós generátor mezőjét bárminő áramterhe­lésnél megközelítőleg állandó értéken óhajt­juk tartani, ez esetben egy ily kompound­transzformátor hatásával a mező természe­tes esését épen ellensúlyozhatjuk. Eközben a periódusszám csak igen kevéssel fog vál­tozni, mert már kis kompoundálás elegendő ahhoz, hogy a kívánt hatást elérjük. Másrészt ha a frekvencia tetemes esését kívánjuk, ekkor szükségképen a mező je­lentékeny erősbödésével kell számot véte­nünk, ami azonban általában véve a prak­tikus követelményeknek jól megfelel, mert a kapcsolt mótorok vonzó erejének erősbö­dését vonja maga után. Ha a kompound-transzformátorban a mág­nesezés irányát megváltoztatjuk, ekkor a generátorban a frekvencia természetesen növekedni és a főmező gyengülni fog. Az automatikus kompoundálás céljából a szériestranszformátovban a mezőt' a terhe­lési áramtól függővé kell tenni, ami leg­egyszerűbben oly módon történik, hogy nem engedjük, hogy a kompound transzformátor minden egyes fázisának szekundar ampére­tekercsei közvetlenül egymás ellen hassa­nak, hanem egymáshoz képest egy bizonyos fáziseltolást adunk nekik, úgy amint a 2. ábrán diagramba föl van tüntetve. Á transz­formátor (<t>B ) kompoundálási mezője s egy* szersmind az (es ) kompúond feszültség is ál­laftdó mágneses ellenállás esetében egyénes arányban van a munkaárammal.

Next

/
Thumbnails
Contents