68047. lajstromszámú szabadalom • Eljárás öngerjesztésű forgóáramú kollektorgenerátorok szabályozására, a sztator- és rotor munkaáramkörök sorba kapcsolásával

generátor szolgál, amelynek rótor- és szíá­tormunkakörei sorba vannak kapcsolva úgy, hogy a hálózati feszültség mindenkori fre­kvenciától függetlenül a generátornak a törzs­szabadalomban (1. a megfelelő 263586. sz. német szabadalmi leírás 3. oldalán a 95. sortól kezdve) körülírt szinkron feszültségé­vel lesz egyenlő. Ehhez nem kell, hogy a sztátor ós rótor hatékony tekerületeinek száma és tengelyeik egymással pontosan megegyezzenek, ill. összeessenek, sőt a kom­poundálás végett egymástól kissé el is tér­hetnek. Ahelyett, hogy a szerieskapcsolást vezetéken át foganatosítanók, úgyis létesít­hetjük, hogy a sztátor- és a rótoráramkörök közé egy transzformátort kapcsolunk be; ezt a transzformátort egészen jól a háló­zati é3 a sztátortekercselés közé is fektet­hetjük. A frekvencia szabályozására ily transz­formátort, amint az 1. ábra mutatja, oly módon kapcsolhatunk be, hogy vele a sztá­torfeszültségnek és a hálózati feszültségnek arányát nagyságra és fázisra szabályozhat­juk. Ehhez nem szükséges, hogy a transz­formátornak szekundér áramát közvetlenül a sztátormunkatekercselésébe vezessük be, hanem a sztátoron egy külön gerjesztő­tekercselésbe is bevezethetjük, vagy rész­ben a sztátormunkatekercselésébe, s rész­ben egy külön póttekercsbe vezetjük. A transzformátoron a nagyság és fázis szerint való szabályozással egyúttal valamennyi sztátor- és rótoráramkörben is szabályozzuk a feszültség és az áram áttételét nagyságra és fázisra úgy, hogy a generátor frekven­ciája megváltozik. A sztátor és rótor munkaáramköreinek sorbakapcsolásakor a hálózati feszültség a gép mezőjének erejével nagyon megközelí­tőleg arányos. Az indukciós motorok helyes üzeméhez szükséges tehát, hogy a generá­tor mezőerősségét a frekvenciával együtte­sen szabályozzuk, ami lényegében véve úgy történik, hogy a gép és valamennyi vele kapcsolatos áramkör karakterisztikája a frekvencia változtatásával egyidejűleg sza­bályoztatik és pedig oly módon, hogy a csökkenő frekvenciával mind mélyebben fekvő karakterisztikák lépnek föl, amint a rajzon a 2. ábrából látjuk. *Ezt a legegyszerűbb módon úgy érhetjük el, ha a generátor megfelelő áramköreire egy változó fojtó tekercset kapcsolunk telí­tett vassal. Ám legcélszerűbb lesz a fre­kvencia szabályozására szolgáló transzformá­tort szabályozható mágneses kör gyanánt fölhasználni. Az 1. ábrabeli kapcsolásban, amely szerint a transzformátor szabályozó kontaktusai a sztátorra kapcsolt vezetéke­ken feküsznek, e kontaktusok eltolásával a rendszer mágneses karakterisztikája a kí­vánt módon változik. Ha t. i. mindinkább kisebb tekercsszámra térünk át, úgy a transzformátor telítésére mind kevesebb feszültség kell úgy, hogy — fölfelé tolva a kontaktusokat — a karakteriszlika tény­leg a kívánt értelemben változik. Egyúttal azonban a frekvencia is, amely a transzformátor szekundér területszámával megközelítőleg arányos, a kellő módon meg­változik; a transzformátoron a szekundér­feszültség fázisának egyidejű megfelelő szabályozásával ázonfölül elérhetjük, hogy a 2. ábrabeli eilenállásvonalak bármely tetsző­leges helyzetbe juthatnak és ekképen bár­milyen erős öngerjesztést kaphatunk. Ily fokozatos transzformátor helyett végül, amint a törzsszabadalomból (1914 február 23-án) különválasztott 68050. sz. pótszaba­dalomban szó van róla, a nagyság és a fázis együttes szabályozására két külön transz­formátort, vagy pedig egy transzformátort is használhatunk, de két külön, fázisban el­tolt szekundértekercselóssel. A találmányt szóval az jellemzi, hogy a három szóban lévő elem, t. i. az áttétel nagysága, a fázisszög és a mágneses karak­terisztika együttesen oly módon szabályoz­tatnak, hogy a gépnek a stabilis önger­jesztéskor föllépő szinkron feszültsége, a frekvenciától bizonyos függésbe kerül, ne­vezetesen egészen vagy megközelítőleg ará­nyos vele. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A törzsszabadalomban igényelt eljárás kiviteli alakja öngerjesztésű forgóáramú

Next

/
Thumbnails
Contents