68047. lajstromszámú szabadalom • Eljárás öngerjesztésű forgóáramú kollektorgenerátorok szabályozására, a sztator- és rotor munkaáramkörök sorba kapcsolásával

Megjelent 1915. évi szeptember hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ISlSí HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68047. szám. VII/g. OSZTÁLY. Eljárás öngerjesztésű forgóáramú kollektorgenerátorok szabályozására, a sztator-és a rótor-mnnkaáramkörök sorba kapcsolásával. MAGYAR SIEMENS-SGHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN, MINT A SIEMENS-SCHUCKERT­WERKE GESELLSCHAFT M. B. H. BERLINI CÉG JOGUTÓDJA. A 68046. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1912 április hó 3-ika és elsőbbsége 1911 április hé 3-ika. Ahhoz, hogy forgóáramú indukciós mótorok fordulatszámát rövidrezárt fegyverzettel, pl. nagyobb hajtások számára gazdaságosan szabályozhassuk, célszerű a motorokat oly forgóáramforrásból táplálnunk, amelynek pe­riódusszámát kellő beállítással megváltoz­tathatjuk. E célra forgóáramú kollektor­generátort használhatunk, amelynek frek­venciája a sztátor- és a rótoráramkörök közti áttétel nagyságától és fázisától függ, föltéve, hogy a gépet egészen vagy részben öngerjesztésre rendezzük be, amint a törzs­szabadalomban kifejtettük. Ha már most azt akarjuk, hogy az in­dukciós mótor a szabályozás szélső határai között mindenütt jól dolgozzék, mezőjének erejét a frekvenciától függetlenül némileg állandó értéken kell tartanunk. Ezzel egy­részt a káros hatású igen nagy mágnesező áramot kerüljük el, másrészt pedig a forgó­áramú mótor határnyomatékát körülbelül ugyanazon értéken tartjuk; ezzel a mótor ama nyomatékát értjük, amelyet maximá­lisan ki tud fejteni, illetőleg amelyet meg- i haladva, a mótor megáll. Azt is megkíván- | hatjuk továbbá, hogy az aszinkronmotor határnyomatéka csökkenő fordulatszámmal növekedjék, ami mindig olyankor célszerű, ha nem forgónyomatékának, hanem teljesít­ményének kell a fordulatszám bizonyos ha­tárai között állandónak maradni, pl. hen­germűhajtásnál. A motornak állandó határnyomatékát biz­tosítandó, a vezérlő generátor feszültségét majdnem pontosan frekvenciájával arányban kell szabályozni. Ha ellenben a határnyoma­ték csökkenő fordulatszámmal nőne, ebben az esetben a feszültségnek a frekvencia csökkenésével együtt nem szabad ugyanily mértékben sülyednie. A vezetékek ohmikus ellenállásának legyőzéséhez a generátornak még egy egészen meghatározott, majdnem állandó kis feszültségére van szükségünk. Meglévő üzemben célszerű a feszültségnek és a frekvenciának mindig a legelőnyösebb függőségét előírnunk; a jelen találmány tárgya oly szabályozó eljárás a vezérlő generátor számára, amely ily függőség be-i tartását lehetővé teszi. I Erre a célra egy forgóáramú kollektor-

Next

/
Thumbnails
Contents