68016. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sebesülteknek és általában személyeknek járműveken való lökésmentes szállítására

Megjelent 1915. évi szeptember hó 9-én. ' MAGY. •SZABADALMI SZABADALMI LEIllAS 68016. szám. XX/a. OSZTÁLY. Berendezés sebesülteknek és általában személyeknek jármüveken való lökésmentes szállítására. Ő CS. ÉS K. FENSÉGE MARIA THERESIA FŐHERCEGASSZONY WIENBEN. A bejelentés napja 1915 iebraár hó 26-ika. Elsőbbsége 1915 február hó 24-ike. Sebesülteknek vagy betegeknek síneken járó vagy szabadon mozgó járműveken való szállításánál menet közben ós a megállásnál lökéseket nem lehet elkerülni és ezek a sebesülteknek vagy betegeknek erős fáj­dalmat okoznak. A találmány tárgya beren­dezés, mely a jármű lökéseinek a benne el­rendezett fekvő- vagy ülőfolületre való át­vitelét megakadályozza vagy lényegesen csillapítja úgy, hogy a szállítandó szemé­lyek a menet közben föllépő akadályok folytán nem szenvednek. A berendezés a járműben szilárdan lehet elrendezve, de esetről esetre való használatra is alkalmas, minthogy a járműtől függetlenül van ki­képezve. A találmány értelmében a szállí­tandó személyt tartó fölület, tehát a hord­ágy, tábori hordágy, derékalj vagy tetsző­leges párnázás a jármű és a hordfölület között elrendezett rendszeren nyugszik, mely egyrészt vízszintes síkban önműködően el­csúsztathatóan van elrendezve, másrészt pedig a jármű függőleges mozgását a hord­fölület ellenkező irányú mozgása által rész­bén vagy teljesen kompenzálja. A fekvő­vagy ülőfölületet tartó rendszer csúszó­keretekből vagy szánokból áll, melyek a fekvőfölület irányában terjednek ki és me­lyekhez képest a jármű teste hossz- vagy harántirányú lökések esetében eltolódik, mire a esúszókeretek önműködően a jármű­testhez képest rendszerint elfoglalt helyze­tükbe térnek vissza; a rendszerhez továbbá a fekvőfölület tartójármai, illetve támasz­tékai tartoznak, melyek emelőszerkezet által befolyásoltatnak és a csúszókeretnek függő­leges irányú lökések folytán bekövetkező emelkedésénél lesülyednek, ami által még erős lökések is a beteg által alig észlelhető térbeli helyzetváltoztatásokra bontatnak föl. A találmány tárgyának egyszerűbb kiviteli alakjánál a tartójármok rúgózott emelőkön vannak ágyazva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának foganatosítási alakjai vannak föltüntetve és pedig az 1. ábrán az első foganatosítási alak oldal­nézete, a i ' 2. abran fölülnézete, a 3. ábrán előlnézet, a 4. és 5. ábrán a 3. ábra A—A, illetve a 2. ábra B—B vonala szerint vett hossz­metszetek, a 6. és 7. ábrán pedig az 1. ábra C—C,

Next

/
Thumbnails
Contents