67996. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés önműködő, vagy félig önműködő üzemű és csoport helyekkel bíró távbeszélőberendezésekhez

Megjelent 1915. évi szeptember hó 551-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67996. szám. vil/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés önműködő, vagy félig önműködő üzemű és csoporthelyekkel biró távbeszélő' berendezésekhez. SIEMENS & HALSKE" AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1914 október hó 8-ika. Elsőbbsége 1913 október hó 10-ike. Az eddig ismert önműködő és félig ön­működő üzemű távbeszélő berendezésekben az úgynevezett vezetékválasztók többnyire 100, vagy ennél t: ^bb előfizetővezetékre van­nak berendezve úgy, hogy a vezetékháló­zatok részekre osztásakor legkisebb csopor­tok gyanánt 100-as csoportok jönnek tekin­tetbe. Javasoltak ugyan már másféle beosztá­sokat is, ezek azonban valamennyien korlát­lan forgalomra, azaz olyan berendezésekre vonatkoznak, melyekben az előfizető bármi­kor, ha hívni akar, szabadkapcsolóvezetéket találhat. Ismeretes, hogy minél nagyobbak ama csoportok, melyekhez közös kapcsoló­vezetékek tartoznak, annál kisebbre választ­ható aránylag a kapcsolóvezetékek száma. Léteznek azonban már olyan berendezé­sek is, melyeknél csak korlátolt forgalotn van megengedve; e berendezéseket «csoport­helyek»-nek szokás nevezni. Ekkor pl. 5 elő­fizetővezeték van egyetlenegy központi ve­zetékre, vagy 10 előfizetővezeték 2 központi vezetékre utalva. A gyakorlatban a 10—10 előfizetővezetékkel és 2—2 központi kapcsoló­vezetékkel biró csoportok fordulnak elő a leggyakrabban. A jelen találmány tárgya ilyen csoport­helyekhez való különleges vezetékválasztó­elrendezés. Emellett itt főleg a választott rendszer (3-számjegyes, 4-számjegyes, 5-számjegyes rendszer, első vagy első és második, vagy első, második és harma­dik csoportválasztóval) fölvevőképességének befolyásolása és az előfizetők kapcsolási számai megfelelő számjegyszámának növe­lése nélkül, a hálózat részekre osztásában egészen a 10-es csoportokig mehetünk és ezzel a vezetékanyag (vörösréz-)szükségletet a forgalmi viszonyokhoz még jóval inkább alkalmazhatjuk, mint ahogy az eddig lehet­séges volt. E célból a találmány értelmében,, a csoporthelyekhez vezető kapcsolatokhoz való, eddig szokásos vezetékválasztót két, vagy több egyszerű forgókapcsolóra bont­juk szét, melyek közül a legutolsót a cso­porthely vezetékválasztójának nevezhetjük. A mellékelt rajz két ábrája példaképen az új kapcsolási elrendezés két foganatosí­tási alakját ábrázolja vázlatosan. Az 1. ábrán látható elrendezésnél (NI) (egy hívó előfizetőállomást, (N2)egy korlát­lan üzemű hívott előfizetőállomást és (N3) egy csoporthelyre kapcsolt előfizetőállomást jelöl. Az (NI) állomásról az (N2) állomással

Next

/
Thumbnails
Contents