67974. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindenféle cinktartalmú termékeknek, pl. cinktartalmú salakoknak valamint cinktartalmú ólom- és rézérceknek a lángkemencében való kohósítására

Megjelent 1915. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67974. szám. XII/d. OSZTÁ LY. Eljárás mindenféle cinktartalmú termékeknek, pld. cinktartalmú salakoknak, vala­mint cinktartalmú ólom- és rézérceknek a lángkemencében való kohósítására. • WITTER CARL AUGUST LOUIS WJLHELM KOHÁSZ HAMBURGBAN: ÉS „PAUL SCHMIDT & DESGRAZ G. M. B. H." MÉRNÖKCÉG HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 4-ike. Az ismeretes eljárások cinktarlalmű termékeknek — mint pl. ólom- és réz­hámorokban fölgyúlt salakoknak és mara­dékoknak, szegény cinkérceknek stb. — cinktelenítésére lényegükben abban álla­nak, hogy a finoman földarabolt anyag szénnel együtt fölhevíttetik. így pl. a Wetherill-féle módszer szerint a fölheví­tett cinkérc szénnel együtt lyukgatott vas­lemezeken sűrített levegővel lesz kezelve, vagy a cinktartalmű anyag koksszal az aknakemencében meg lesz olvasztva, mely folyamatnál vagy a cink válik salakká, vagy a jelenlévő ólommal együtt mint oxid marad meg. Az ismeretes eljárások hátránya, hogy általánosságban nem husználhatőlc és pedig különösen akkor nem, midőn pl. a különféle fémek előállításával egyidejű­leg az ólom a cinktől is elválasztandó. Jelen találmány szerint ezen hátrány ki van küszöbölve és az eljárás fogana­tosítására egy különleges szerkezetű láng­kemence szolgál. A földolgozandó fermék­ez annak természete szerint redukáló hyagokat és a szükséges adalékokat keverjük és közvetlenül a lángkemencébe vezetjük, ha azonban egyidejűleg az ólom a horgonytól is elválasztandó, azt briket­tirozott állapotban használjuk. Az eljárást az jellemzi, hogy az elő­állítandó salak minden esetben valamilyen meghatározott összetételt kap, mely mész és valamilyen redukáló anyag hozzáadása révén fölbontható és melyben a ZnO az: erősebb CaO bázissal helyettesíthető. Szükséges, hogy az előállított salak vagy cinkvasszilikát vagy cinkvasaluminium­szilikát legyen, vagy pedig a vas, illetve vasaluminiumszilikátnak a cinket cinkoxyd vagy cinkszulflt alakjában föloldva kell tartalmaznia. A salakban a cink részben cinkferat alakjában is lehet jelen. Az eljárás további fontos kelléke, hogy a lángkemence olvasztóterében egy meg­olvasztott salabréteg használtalik, továbbá az elválasztótér berendezése és a kemence olvasztóterében egy meghatározóit hő­mérsékletnek a betartása. A lángkemence két szakaszból áll: az (a) beolvasztótérből és

Next

/
Thumbnails
Contents