67943. lajstromszámú szabadalom • Zavarosodást előidéző szer fehér zománcok előállítására

iSÍ?-.? J '• • • K . Megjelent 1915. évi augusztus lió 37-én. MAGY. ^fev KIR SZABADALMI Wsti HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67943. szám. XVI/e. OSZTÁLY. Zavarosodást előidéző szer fehér zománcok előállítására. VEREINIGTE CHEMISCHEFABRIKEN LANDAU, KREIDL, HELLER & C° CÉG WIENBEN. A 63269. sz. szabadalom II. pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1913 január bó 17-ike és elsőbbsége 1912 május hó 4-ike. A törzsszabadalomban fehér zománcok előállítására szolgáló zavarosodást előidéző j szert ismertettünk, amelyet az jellemez, hogy valamely zavarosodás előidézésére alkalmas fémvegyület alkalitartalmú hidrátjából áll. Zavarosodás előidézésére alkalmas fémve- | gyületek különösen az ónoxid, a zirkonium­ox'id, a titaniumoxid, az alumíniumoxid, valamint a zirkoniumnak, titaniumnak és másefféléknek kovasavban szegény vegyü­letei. A legkedvezőbb alkalitartalom gyanánt 2—7%-ot, célszerűen 3°/o és 4%-ot állapí­tottunk meg. Jelen találmány már most annak fölisme­résén alapszik, hogy az alkalitartalom inga­dozhat ugyan a megadott határok között a víztartalom azonban függ a mindenkori alkali­tartalomtól és pedig olyképen, hogy kisebb alkalitartalom esetén nagyobb mennyiségű vizet kell kötött állapotban megtartanunk <kb. 10—12%-ot) mint nagy alkalitartalom esetén (kb. 2—3%-ot). Ennéfogva az isme- ! | retes eljárások szerint előállított alkalitar-i talmú hidrátos zavarosodást előidéző szerek -i nél a vizet azok alkalitartalma szerint vagy egyáltalában nem, vagy csak részben vá­lasztjuk le. | Ez a megállapítás azonban nem érvényes a zavarosodás előidézésére alkalmas ón­vegyületekre, pl. az alkalitartalmú ónoxid­hidrátra, amely kötött víz leválasztása foly­tán megbarnul és fedőképességét elveszíti. SZABADALMI IGÉNY. Alkalitartalmú hidrátos zavarosodást elő­idéző szer fehér zománcok előállítására, jellemezve azáltal, hogy a zavarosodás előidézésére alkalmas alkalitartalmú fém­hidrátok különösen oxidos és kovasav­ban szegény alakjukban, kivéve azon­ban az ón vegyületeit, 2—7% alkálit tartalmaznak és a nagyobb alkalitarta­lom esetén vízleválasztás folytán vízben szegényebbek, mint a kisebb alkalitar-i lom esetén. " PALLA8 RÉSZVÉNY TÁR8A6ÁO HYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents