67929. lajstromszámú szabadalom • Maszírozókészülék

Megjelent 1915. évi augusztus lió 37-é n. MAGY. gg* KIR. SZABADALMI fffl f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67929. szám. Vll/e. OSZTÁLY. Masszírozó készülék. SOUKUP WENZEL GYÁROS KARLSBADBAN. A bejelentés napja 1914 február hó 27-ike. Találmányom tárgya fogantyúval ellátott masszirozókészülék, melynek verőemelőit, kézi üzemmel, vagy motorikus erővel, két, egymáshoz képest szög alatt eltoltan elren­dezett széles tengelyforgattyúval fölszerelt tengely működtet. A verőemelők, rugók közvetítésével, a hajtótengely könyökeivel (forgattyúival) állandó érintkezésben van­nak. A szabad végükön pl." gumilabdákkal vagy gumigyűrűkkel ellátott verőemelők, egymáshoz képest oldalirányban elállítha­tók, miáltal a masszirozókészülék az emberi test különbözően alkotott részeinek masszí­rozására, tehát pl. széles beállításnál, a hátnak a gerinctől kétoldalt való masszíro­zására, vagy keskeny beállításnál, az ujj­izmok masszírozására alkalmas. , Mivel a verőemelők a hajtótengellyel nin­csenek kényszermozgásszerűen összekötve, a masszírozó készüléknek azonnal való üze­men kívül heljezése azáltal létesíthető, hogy a gumilabdákkal vagy gumigyűrűkkel ellá­tott verőemelővégeket oly erősen szorítjuk az emberi test kezelendő részére, hogy azok a tengelyforgattyúk behatása alól elvonatnak. A csatolt rajzon ilyen masszirozókészülék két, példaképen vett foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra olyan masszirozókészülék hossz­metszete, melynél a hajtás az állványban elhelyezett elektromotorról történik; a 2. ábra az 1. ábra alaprajza; a 3. ábra olyan masszírozó készülék hossz­metszete, melynél a fogantyú tengely­irányú furatában hajlékony tengely hozzá­kapcsolására alkalmas közvetítő tengely van ágyazva; a 4. ábra a 3. ábra alaprajza. A masszirozókészüléknek az 1. és 2. ábrákon föltüntetett foganatosítási alakjánál az (1) vázhoz a (2) fogantyú van erősítve^ melyben a (4) vezetékkábelt befogadó (3) hosszfurat van kiképezve. A (6) elektro­motor be- és kikapcsolására szolgáló kap­csolófej (5)-tel van jelölve. (7) és (8) két, egymással kapcsolódó fogaskerék, melyek közül a (7) fogaskerék a (6) elektromotor tengelyén, a (8) fogaskerék pedig a (9) for­gattyútengelyen van megerősítve. Utóbbi egymáshoz képest 180°-kal eltoltan elhelye­zett (10) és (11) forgattyúkönyökkel bír, me­lyekhez a farkkalapácsszerűen kiképezett (li) és (15) verőemelők (12) és (13) végei támaszkodnak a (16) és (17) rugók hatása alatt. A (14) és (15) verőemelők a (18) ten­gelyen, a velük egy darabból álló (19) és (20) szemek segítségével, lenghetően van­í nak ágyazva. A (18) tengely az (1) vázban

Next

/
Thumbnails
Contents