67916. lajstromszámú szabadalom • Készülék villamosáram, gáz és vízfogyasztási költségek és más hasonlók kiszámítására

't'l. Megjelent 1915. évi augusztus hó 25-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI wSffl HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67916. szám, VIÍ/o. OSZTÁLY. Készülék villamosáram-, gáz- és vízfogyasztási költségek és más hasonlók kiszámítására. BRUCKMANN HUGÓ ELEKTROTECHNIKUS R/M BENRATHBAN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 2-ika. A találmány tárgya készülék, mely ki­váltképen villamosáram-, gáz- és vízfogyasz­tási költségek és más hasonlók kiszámítá­sára szolgál. A készüléken a fogyasztásmérőnek, pl. a hónap elején és végén mutatkozó adatai beállíthatók. A készülék már most lehetővé teszi a két fogyasztásmérőállás különbségét a tetszőleges egységárral sokszorozni, mi­által a készülék a fogyasztásért fizetendő költséget -tünteti föl. A nyert szorzat a ké­szülék segélyével egy állandó és külön be­állítandó összeggel, mint pl. a fogyasztás­mérő bérletköltsége,, még megnövelhető. A készülék úgy képezhető ki, hogy a számolási művelet egész folyamán és annak befejeztével az összes beállítások láthatók maradnak. A készülékkel oly szerkezet is kapcsolható össze, mely a számbeállítások­nak és a műveleti eredményeknek egy be­húzott papirlapra való lenyomtatását teszi lehetővé. A rajzokon a találmány tárgya egy példa­képem foganatosítási alakjában van föltün­tetve, ahol is az la és lb ábra a készüléknek elölnézete a mellső, ill. fölső szekrényfal eltávolítása után, a 2a és 2b ábra a készülék fölülnézete részben eltávolított szekrényfödéllel, a 3. ábra az la ábra A—B vonala szerinti, metszet, a 4. ábra az la ábra C—D vonala szerinti metszet, az 5. ábra az la ábra E—F vonala szerinti j metszet, a 6. ábra az la ábra G—H vonala szerinti metszet, a 7. ábra az la és lb ábra I—K vonala szerinti metszet, a 8. ábra két összetartozó lépcsős tárcsa vájatait mutatja, a 9—12. ábra szerkezeti részleteket tün­tet föl, míg a 13. ábra a szorzási művelet foganatosítá­sának vázlata. Az (1) tengely (1. és 3. ábra) az egész, készüléken keresztül húzódik; rajta három (2—4) számtárcsa van forgathatóan elren­dezve. Mindegyik számtárcsa mellett egy­egy (5), ill. (6), ill. (7) emeltyű nyugszik forgathatóan az (1) tengelyen. Ezen emel­tyűkön kilincsek vannak megerősítve, me­lyek a (2—4) számtárcsákkal szilárdan ösz­szekötött (8—10) akasztókerekekbe kapasz­kodnak. Ha az (5—7) emeltyűket az (1) ten-

Next

/
Thumbnails
Contents