67914. lajstromszámú szabadalom • Forgattyúhajtás egyenesvonalú rázómozgással dolgozó síkszitákhoz

Megrí el ent 1915. évi augusztus hó 37-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67914. szám. X/i. OSZTÁLY. Forgattyúhajtás egyenesvonalú rázómozgással dolgozó slkszitákhoz. SÓDER OSKAR GYÁROS NIEDERLENZBEN. A bejelentés napja 1914 május hó 13-ika. Elsőbbsége 1913 junius hó 7-ike. Az egyenes vonalú rázómozgású síksziták jelenleg ismert forgattyúhajtása, mely egy­részt a szitaszekrények oldalaihoz erősített, másrészt a forgattyúesapokba kapaszkodó rudak által mozgatott szitaszekrénnyel, va­lamint a löketváltozásnál föllépő vízszintes lökőerők kiegyensúlyozására szolgáló egyen­súlyokkal van ellátva, tömegkiegyensúlyozás céljából vagy nehéz lebegő és eltolodó ellen­súlyok alkalmazását vagy az ellensúlyok mozgatására való szervek bonyolult elren­dezését kívánja meg. Emellett kitűnt, hogy ezek a szervek a nagy tömeghatások kö­vetkeztében, melyeket a nagy sebességgel ide-oda mozgatott szitaszekrény létesít, nyu­godt és lökésmentes járás biztosítására nem nyújtanak elegendő biztosítékot, amennyiben ezeknél a szerveknél rövid időn belül hátrá­nyosan észlelhető játék lép föl. A találmány célja a töraegkiegyensúlyo­zásnak egyszerűbb elrendezés segélyével való létesítése. A találmány értelmében ezen célból a forgattyúhajtású síkszitáknál két egymás fölött elrendezett és a kiegyenlítő­súlyokat tartó tengelyt két fogaskerék se­gélyével ellenkező irányban forgatunk, mi­mellett a röperők a súlyok függélyes hely­zeteiben egymást kiegyensúlyozzák és leg­alább ezen tengelyek egyikén a lendítő­súllyal átmérőirányban szemben a tengely egyik forgattyúcsapjába kapaszkodó hajtó­rudakat rendezünk el. A mellékelt rajzon a találmány tárgya, példaképen vett kiviteli alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra a s'kszítát és hajtását részben metszetben niutatja, a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala mentén vett metszet, a 3. ábra az 1. ábra fölülnézete, míg a 4—7. ábrák a síkszitahajtás működésmód­ját tüntetik föl. Az (1) szitaszekrény négy (2) rúgón­nyugszik, melyek (4)-nél a (3) padlósinekre vannak csavarolva. A (3) padlósineken az. (5) hajtótok van elrendezve, amelyben az üreges (6) forgattyútengely van ágyazva é» alatta a (7) csap van megerősítve. Az üre­ges (6) forgattyútengely két végén a (8) lendítőkerekek vannak elrendezve, melyek mindegyike egy-egy (9) hajtódobbal van el­látva. A (7) csapon az üreges (10) tengely van forgathatóan ágyazva, amelyre a (11) lendítősúly van öntve. A (8) lendítő kere­kekben a (13) súlyok vannak elrendezve. Az. üreges (6) forgattyútengelyben a hosszú,, áthaladó (15) csap van ágyazva, melynek végeire a hajtórudak vannak erősítve; ezek

Next

/
Thumbnails
Contents