67849. lajstromszámú szabadalom • Színpadvilágítási eljárás

^ Megjelent 1915. évi augusztus hó 17-én MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67849. szám. IX/h. OSZTÁLY. Szinpadvilágítási eljárás. ALLGEMEINE ELEKTB1C1TÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 október hó 24-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 23-ika. A találmány tárgya szinpadvilágítási el­járás és lényege abban áll, hogy az eget ábrázoló fölület (kör- vagy kupolalátókör) egyrészt és a szinpad játszófölülete, más­részt egy és ugyanazon fényforrás által, esetleg különböző színekben és különböző világossági fokozatokban egymástól függet­lenül világíttatnak meg; míg tehát eddig az említett két szinpadrész mindegyikéhez saját világítótestekkel ellátott külön szoffi­tákra volt szükség, melyek mindegyikét a fénysugarak színezésére való saját szerke­zetekkel is kellett fölszerelni, addig a ta­lálmány értelmében csak egyetlen világító­testet alkalmazunk. A világítótest összbe­rendezésében elért egyszerüsbítésen kívül a játszófölület és kupolalátókör közvetlen megvilágítása mellett jobb fénykihasználást is érünk el. A világítótest kevesebb helyet is igényel és kezelése is lényegesen egy­szerüsbíttetík. Maga a világítótest nem tárgya a találmánynak, mert már ismeretesek oly lámpások, melyeknél két egymáshoz képest derékszögben álló oldalfalbán színezett le­mezek által lefödhető fénykibocsátónyílások vannak kiképezve. A mellékelt rajzon az eljárás kivitelére •alkalmas szinpadvilágítóberendezés van pél­dakép föltüntetve, (k) egy kupolalátókör, (s) a szinpad játszófölülete és (o) a nézőtér felé fordított szinpadnyílás. A (h) szinpad­világítótest fényforrását pl. izzólámpák ké­pezhetik. A fényforrás előtt két egymásra merőleges síkban a színezett (f) lemezek oly módon vannak elrendezve, hogy az átlépő fénykúpok egyrészt a látókört és másrészt a szinpad játszófölületét érjék. Ezen fény­kúpok határvonalait a rajzon az (1, m), ill. (n, p) eredményvonalak jelzik, illetve külö­nítik el egymástól. Minden további nélkül világos, hogy az (1, m) vonalak által hatá­rolt fénykúp a játszófölületet a fényforrás alá betolt lemezek által megállapított szí­nekben és világossági fokozatokban vilá­gítja meg, míg a látókör oly színekben és világossági fokozatokban fog megvilágítatni, amelyek az épen a fényforrás előtt lévő függőleges lemezektől függnek. Az illető szines lemezek egymástól függetlenül a (z) zsinórzat segélyével előre- és visszahúzha­tok és tetszőleges szinüek és árnyalatuak lehetnek. A (b) szinpadvilágítótest tetsző­leges ismert módon emelhető és sülyeszt­hető. Lehetséges továbbá különböző nagy­ságú játékfölületeknek és látókörmagassá­goknak megfelelően a világítótest fényeu­gárkibocsátó nyílását mozgatható peremek segélyével nagyobbítani vagy kisebbíteni.

Next

/
Thumbnails
Contents