67844. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés önműködő híváselosztással bíró távbeszélő központokhoz

^ Megjelent 1915. évi augusztus hó 17-én MAGY. Kia SZABADALMI fflf f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67844. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés önműködő híváselosztással biró távbeszélő központokhoz. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BEBLINBEN. Az 54750. sz. törzsszámadalom 5. pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1913 december hó 19-ike és elsőbbsége 1913 január hó 25-ike. Az 54750. sz. szabadalomban oly kapcso­lási elrendezés van ismertetve, melynél az egyes központi munkahelyeken lévő külön kisegítőhelyek elfoglalásra akkor szaba­dulnak föl, ha valamennyi rendelkezésre álló első hívásfölvevőhely el van foglalva. Ismeretesek azonkívül oly elrendezések, melyeknél a hívásoknak egy meghatározott mértéket meghaladó fölöslege többé nem a központi munkahelyekre, hanem egy vagy több külön kisegítőmunkahelyre jut, melyek a központi munkahelyek egy csoportja szá­mára közösek. Jelen találmányunk tárgya már most olyan kapcsolási elrendezés, melynél ezen fölös hívások úgy a szolgálati helyeken lévő külön kisegítőhelyekről, mintegy, a szol­gálati helyek egy csoportja számára közös kisegítő munkahelyről is elintézhetők. Az elrendezés emellett olyan lehet, hogy a hívásoknak központi munkahelyenként egy-egy hívást meghaladó száma egyide­jűleg a kisegítőmunkahely hívójelein és az egyes központi munkahelyek kisegítőhelyein megjelenik. Egy hivatalnoknak a központi munkahelyen való kikapcsolódásakor aztán a kisegítőhelyen lévő illető hívójelek bekap­csolva maradhatnak. Az elrendezés lehet azonban olyan is, hogy csak akkor, ha a hivatalnok magát a központi munkahelyen kikapcsolja, amikrofónrelais nyugalmi kontak­tusa, a megfelelő központi munkahely he­lyett, a kisegítőhelyet kapcsolja a segéd­vezetékekhez. Valamely segédvezetéken át beérkezett hí­vás fölvételekoraközponti segédmunkahelyen, vagy pedig a központi munkahelyen lévő hiva­talnok, esetről-esetrre a központi munkahely és a kisegítőhely illető hívójelét kikapcsolja és a megfelelő segédvezetéket most zárja. Ezen elrendezés azon előnnyel bír, hogy, nagy forgalom idejében, a kisegítőmunka­helyről, az úgynevezett csúcshelyről a hiva­talnokok munkájába beavatkozni és a szol­gálati helyeket szükség szerint tehermente­síteni lehet. Kis forgalom idején azonban a hivatalnokok száma nagy mértékben csök­kenthető és végül az egész forgalom a csúcshelyre áthelyezhető és onnan intéz­hető. A csatolt rajzon találmányunk tárgyának két példaképen vett foganatosítást alakja van föltüntetve. A (DWj szolgálati választó három kontak­tussorozata az úgynevezett központi munka­helycsoport szolgálati választóinak megfelelő

Next

/
Thumbnails
Contents