67843. lajstromszámú szabadalom • Berendezés több , illetőleg egymástól független folyamat följegyzésére

ff fgp^" vgszr* -^ Megjelent 1915. évi augusztus hó 17-én MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67843. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Berendezés több, időbelileg egymástól független folyamat följegyzésére. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 november hó 11-ika. Elsőbbsége 1912 november hó 13-ika. A jelen találmány több, időbelileg egy­mástól független folyamat följegyzésére szolgáló berendezésre vonatkozik, aminő folyamatok főleg a vasúti üzemben fordul­nak elő és melyek följegyzése csak bizo­nyos föltételek mellett, azaz csak az illető följegyzendő folyamat bekövetkezésének idő­pontjában történik. A jelen esetben tegyük föl, hogy a vonatnak «tilos»-ra állított vas­úti jelzőkészülék előtt való áthaladása jegyzendő csak föl. A följegyzésnek az át­haladás időpontját kell megadnia órákban és percekben. A berendezésnek továbbá a jelzőkészülék «tilos»ra állítása után egy percnyi időn belül azon időt is másodper­cekben föl kell jegyeznie, mely a jelzőké­szülék átállítása és a vonatnak ezelőtt való áthaladása közt eltelt. Ezzel megállapítha­tóvá tenni kívánjuk azt, hogy a jelzőkészülék «tilos»-ra állítása elég jókor történt-e, hogy a mozdonyvezető még idejekorán észre­vehette-e a «tilos»-ra álló jelzőkészüléket. A találmány értelmében a berendezés, lényegében, egy alkalmas bélyegző, vagy nyomtató szerkezettej fölszerelt óraműből, egy elektromágnesrendszerből, melyet a jelzőkészülék befolyásol és mely fegyverzetét csak a jelzőkészülék «tilos»-ra állításakor húzza munkahelyzetébe, továbbá az esetleg elszigetelt sinen lévő sinkontaktusból, egy csengőből, mely, a sinkontaktus záródása­kor, a följegyzendő folyamat bekövetkezé­sének időpontját'csengetéssel jelzi, végül egy ezen időpontban lenyomandó, a nyomtató berendezés befolyásolására és a följegyzés végzésére, valamint a csengő kikapcsolására szolgáló billentyűből áll. A mellékelt rajzon ezen új berendezés egy foganatosítási példában van bemu­tatva. Az 1. ábra távlati képben a nyómtató, vagy bélyegző szerkezetet ábrázolja a hozzátar­tozó óraművel együtt, a 2. ábra az összberendezés kapcsolási váz­lata, a 3. ábra a berendezés egy részlete na­gyobb léptékben, végül a 4. ábra a másodpercmutató hajtóművé­nek egy további foganatosítási alakja. Az (U) óra (1. ábra) (1) perctengelyével, pl. egy (2) spirálrúgó közvetítésével, a (3) tengely van kapcsolva, mely egy (4) akasztókereket, egy (5) fogaskereket és alsó végén, egy (8) mutatót hord. Utóbbi egy (6) regisztráló papírszalagra már elő­zőleg rányomtatott (7) percmutató számlap­pal áll szemközt. A (8) mutató tehát ugyan­azon mozgást végzi, melyet az (U) óra

Next

/
Thumbnails
Contents