67799. lajstromszámú szabadalom • Mélyfúrókészlet és eljárás annak előállítására

Megjelent 1915. évi augusztus hó 13-én. MAGY. jfo KIR. SZABADALMI jgff j HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67799. szám. XXI/e. OSZTÁLY. Mély fúrókészlet és eljárás annak előállítására. SPARKS DRILLING JAR COMPANY CÉG CHARLESTONBAN (É. A. E. Á.). A bejelentés napja 1914 augusztus hó 25-ike. Olajkutak fúrásánál rendszerint kőzeteket . kell átfúrni, ami nehéz fúrók alkalmazását teszi szükségessé. Azonkívül szokásos a szerszámcsoportot oly fúrókészlettel össze­kapcsolni, melynek ütése a fúrókötél meg­lazítása után a szerszámot a kőzettől elvá­lasztja. Eddig az iitőszerkezetet a fúrókészlet leggyöngyébb részének tartották, mivel az titőszerkezet hegesztett vagy csavarmene­tekkel összekapcsolt fémrészekből készült. Továbbá a fúrókészlet nagy súllyal bír, melyet az ütőszerkezetnek kell hordania. A részek kopásának tekintetbe vételén kí­vül az ütőszerkezetnek ellen kell állnia a fúrólyuk falaival való érintkezésből, továbbá a törmelék által való eltömődésből és a szerszámnak a kőzetben való megszorulásá­ból származó rongáló hatásoknak. A találmány szerinti fúrókészlet úgy van kiképezve, hogy az ütőszerkezet részei egy­máshoz képest elfordulhatnak és ide-oda mozoghatnak, minek következtében nem csak hogy minden ide-odamozgásnál ütés lép föl, hanem a fúrókötél sodrása is meg­szüntethető, ha a fúrószerszám a kőzetben megszorulna. Az ütőrészek tudvalevőleg könnyen törnek a reájuk ható csavaró és húzó igénybevételek folytán, melyeket a j kötél kiegyenesedési törekvése hoz létre. Az elforgathatóságra azért is szükség van, hogy a munkások a fúrószerszámok kicse­rélése közben meg legyenek védve. A találmány szerinti fúrókészletnél az ütőszerkezet szilárd fémrészekből áll, me­lyek hegesztés és csavarolás nélkül állandó kapcsolatba vannak egymással hozva. Ezen részek az eddig ismeretessé vált szerkeze­teknél olcsóbban előállíthatók, tartósabbak, ugyanazon nagyság és súly mellett erősebb ütést létesítenek, anyaguk eredeti termé­szetes szilárdsága nincsen gyöngítve és ha az egyes részek a fúrólyukban szétválná­nak, a letört részek aránylag könnyen ki­halászhatók, amivel a vállalkozók és tulaj­donosok nagy összegeket megtakaríthatnak, minthogy eddig ilyen esetekben a fúrást abban kellett hagyni ós más fúrólyukat kel­lett kezdeni. A mellékelt rajzokon az 1. ábra egy fúrókészlet oldalnézete és részleges metszete, a 2. ábra az alsó rudazat hosszmetszete, a 3. ábra az 1. ábráról hiányzó betéthüvely oldalnézete, 4. ábra ugyanannak fölülnézete, az 5. ábra egy fölső végén megvastagított alsó rudazat oldalnézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents