67752. lajstromszámú szabadalom • Búvárpáncél

' "" - r Megtfelent 1915. "évi augusztus hó lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI B£E& HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67752. szám. XV/a. OSZTÁLY­Búvárpáncél. NEUFELDT & KUHNKE ELEKTROTECHNIKAI GYÁR KIELBEN. A bejelentés napja 1914 május hó 18-ika. A jelen találmány tárgya fémből való | búvárpáncél, melynek tagjai egymással víz- I mentesen záró csuklók segélyével kapcso­latosak. A találmány célja a páncélba öltö­zött búvárnak a páncélon belül bizonyos mozgási szabadságot biztosítani, mint pl. hogy karjait a búváröltöny ujjaiból hibáz­hassa és a péncél törzsrészébe hozhassa. E mozgási szabadságnak többféle szempont­ból van baszna, és az kiváltképen — bizo­nyos esetekben — a búvár életbiztonsága szempontjából a legnagyobb fontosságú. A találmány szerinti búvárpáncél a búvár­nak még víz alatt is lehetővé teszi, hogy kezével egyes testrészeivel, nevezetesen arcá­val érintkezésbe jusson, hogy szükség esetén frissítőket vehessen be, bizonyos vegyszere­ket alkalmazhasson, vagy saját életbizton­ságára egyéb berendezéseket, készülékeket hozhasson működésbe — mindezt a külső tértől teljesen függetlenül. E célból a találmány értelmében a bavár­öltöny hátrészén egy oly méretű és elhelye­zésű kidomborodás van kiképezve, mely a búvárnak lehetővé teszi, hogy törzsét elfor­díthassa, ami a karnak megfelelő behajlítása mellett egymásután a karoknak a búvár­öltöny belsejébe való behúzását teszi lehet­ségessé. További mozgási szabadság bizto­| sítására a búváröltöny mellső részén is I képezhetünk ki hasonló kidomborodást, pl. a mell vagy váll tájékán, mely ezenkívül még az úgynevezett légzőpárna elhelyezésére is alkalmas, mely a belélegzendő és kilehelt levegő fölvételére szolgál. Ezen utóbbi elren­dezésnek előnye, hogy több, a légzőpárna jelenlegi elhelyezéséből eredő hátrány meg­szűnik, melyek kiváltképen akkor mutat­koznak, ha a búvár fekvő helyzetben dol­gozik, mikor is bizonyos esetekben mellével a légzőpárnán fekszik. A találmány tárgya a rajzon egy példa­képem foganatosítási alakjában van szem­léltetve. Az 1. ábra a találmány szerinti búvárpáncélnak hosszmetszetét, a 2. ábra annak az 1. ábra A-B vonal szerinti kereszt­metszetét mutatja. Mindkét ábrán a búvár testének körvonalai is be vannak rajzolva. A találmány értelmében a búvárpáncél törzsének (a) hátrészén egy (d) kidomborodás van kiképezve, mely úgy van elrendezve és olyan méretű, hogy a búvárnak törzse elfordításával lehetővé teszi, hogy karjait egymásután a búvárpáncél (e) ujjaiból hihúz­has3a, miként az a 2. ábrán pontozottan bé van rajzolva. A (d) kidomborodás e célból — egész hátszélességben — a páncél törzs­részének felső végétől mintegy középhát-

Next

/
Thumbnails
Contents