67728. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ébresztőórákon a por behatolásának meggátlására

Megjelent 1915. évi augusztus hó 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI 1®? HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67728. szám. VII/c. OSZTÁLY. Berendezés ébresztőórákon a por behatolásának meggátlására. HUBMANN MÁRTON KOMORNYIK RIEGERDINGBEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 16-ika. Jelen találmány oly berendezésre vonat­kozik a por behatolásának ébresztőórákba való meggátlására, melynél az óratok külső oldalán egy utánaengedő anyagból készült süveg van elrendezve, melyen a kalapácsnyél tömítetíen van keresztül­vezetve úgy, hogy a süveg a kalapács­nyéllel együtt ide-oda mozog. Az eddigi ily porvédőknek a hátránya, hogy a süveg­nek az óratokra való fölerősítése folytán a kalapácsnyél rögzítő emeltyűjének el­rendezése nehézségekbe ütközik. Jelen találmány célja ezen hátrányokat beszün­tetni, amit azáltal érünk el, hogy az el­zárósüveg nem az óratokra, hanem a tok­nak hasítéka fölött fekvő lemezre van erősítve, mely a harangoszlop körül bizo­nyos határok között elforgathatóan van elrendezve és a kalapácsnyél részére rög­zítő emeltyű gyanánt szolgál. E célból a lemeznek a süveg által lefödött hasítéká­ban egy nyúlvány van kiképezve, mely a lemez elforgatása alkalmával a kalapács­nyelet körülfogja és azt rögzíti. A lemez elforgatásának határolására annak egy nyúlványa szolgálhat, mely az óratoknak hasítékába nyúlik. Azonkívül a találmány szerint az óra­toknak hátlapján, — melyből a működ­tető alkatrészek nyúlnak ki, — egy gyűrű­alakú keret van csuklósan elrendezve, mely egy posztóból vagy efféléből készült gyűrűt az ébreztőóra hátlapjára szorít, miáltal a pornak behatolása meggátolta­tik. Az óraüveg hasonlóképen tömíthető. A rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a kalapácsnyél hasítékának porelzárószerkezete, a 2. ábra a kalapács­nyél tartókarjának fölülnézete, a 3. ábra az ébresztőóra hátlapján alkalmazott por­elzáró szerkezet. A porelzárószerkezet egy fölülnézelben derékszögű és rugalmas anyagból, pld. kaucsukból készült kupola­alakú (1) süvegből áll, mely a (3). óratok hasítékát befödve annak külső oldalán van elrendezve. Az (1) süveg alsó szélé­vel a hengeralakú (3) tokhoz simuló és megfelelően meghajlított (5) lemezen a (6) keretre lehajlított (7) nyúlványok révén van megerősítve. Az (5) lemez a (9) kala­pácsnyél részére a (2) hasítékkal korres­pondeáló (8) hasítékkal van ellátva. A (9) kalapácsnyél az (1) süvegnek egy nyílásán olykép van keresztülvezetve, hogy általa a nyílás teljes tömítetíen van zárva. Az (5) lemez (8) hasítékának egyik hosszélén a befelé kiugró (11) nyúlvány

Next

/
Thumbnails
Contents