67711. lajstromszámú szabadalom • Szabályozás erőgépek számára

Megjelent 1915. évi augusztus hó 5-én. MAGY. ^jj KIR. SZABADALMI «EÖ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67711. szám. V/d/1. OSZTÁLY. Szabályozás erőgépek számára. VULCAN-WERKE HAMBURG UND STETTIN AKTIENGESELLSCHAFT CÉG HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1914 április hó 25 ike. Elsőbbsége 1914 március hó 3-ika. A találmány tárgya szabályzás erőgépek, különösen folyadékhajtóművel kapcsolatban működő gőz- vagy gázturbinák számára. A találmány abban áll, hogy a hajtógép szabályozására a hajtómű folyadékának nyo­mását használjuk föl. Ezáltal azt az előnyt biztosítjuk, hogy a hajtófolyadéknak — pl. átvezérléskor vagy üzemzavar esetén való — hirtelen kiürülésénél a hajtógép nekilódu­lása és száguldása teljesen ki van zárva, inert a folyadékhajtóműben lévő nyomás csökkenése a hajtógép energiatáplálását úgy szabályozza, hogy a haj tógép egy bizonyos fordulatszámot túl nem léphet. Az 1. ábrán a találmány tárgya példa­képen turbinateleppel kapcsolatban van föl­tüntetve. Az (1') turbina a (3') elő járatból és (2') hátrajáratból álló folyadékhajtóművet mű­ködteti, melynek (2') és (3') járatai az (5') és (6') vezetékek révén a (4') hengerrel vannak kap­csolva; e henger dugattyúja a gőzturbina visszacsapó szelep gyanánt kiképezett (7') sza­bályzószervével van kapcsolva. A (8') vezeték a (7') szabályzószerv tokját az (1') turbinával köti össze. Ha a nyomás (2') vagy (3; ) járatok egyikében csökken, akkor az (5') és (6') veze­tékek révén a (4') henger dugattyúja alatt is csökken a nyomás, úgy hogy a vissza­, csapószelepre nehezedő gőznyomás a 7' sae ' lep nyílását fojtja, úgy hogy kevesebb gőz | léphet csak a turbinába. A méretezések úgy \ választandók meg, hogy a folyadékhajtómű kiürülésekor csak annyi gőz juthasson a turbinába, hogy annak fordulatszáma egy bizonyos határt túl ne lépjen. Ha a hajtómű­folyadék nyomása nő, a (7') szelep ismét nyílik. A hajtómű folyadékának nyomását a hajtógép bevezetőszervei helyett annak ki­vezetőszerveire is lehetne hagyni s ez külö­nösen akkor jön tekintetbe, ha hajtógép gyanánt égési erőgépet használunk. • A rajzon a (7') szelep visszacsapószelep gyanánt van kiképezve. Lehet természetesen tetszés szerinti szabályzószervet használni, ez esetben azonban külön szerkezetet kel­lene alkalmazni a (7') szelep önműködő zárá­sára. Ezt pl. azáltal lehetne elérni, hogy a (4') henger dugattyúja fölött rugókat alkal­mazunk, vagy gőzt vagy nyomó folyadékot működtetünk, amely az (5') vagy (6') vezeték nyomásának csökkenésekor a bebocsátószer­vet zárja. Lehetne továbbá a 4' henger dugattyúját nyomóolajjal, gőzzel, tápvízzel, vagy más üzemközeggel működő szervomó­torra működtetni, mely viszont a hajtómű szabályzószerkezetét működteti. Lehet to-

Next

/
Thumbnails
Contents